.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
KOHAX, s. r. o.
Mirka Ivančová

Gen. Svobodu 681/3
Svidník
08901
Slovenská republika

IČO 45002681
DIČ 2022896788
IČO DPH SK2022896788

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

FIRMA:
KOHAX, s.r.o.
Gen. Svobodu 681/3
089 01 Svidník
IČO: 45002681
DIČO: SK 2022896788 - sme plátcami DPH.

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslava Ivančová
Kontakt:
e-mail: mivancova@email.cz (môžete ma kontaktovať nonstop - 24 hodín)
tel: 0907 606 558 (môžete ma kontaktovaž od 09:00 - 20:00)

Ponúkam len NOVÝ tovar.
V prípade, že potrebujete akúkoľvek informáciu ohľadom tovaru, prípadne niečo premerať neváhajte ma kontaktovať.
Pri vyjednávaní počkám na odpoveď záujemcu 48 hod, pokiaľ sa neozve, má prednosť ďalší vážny záujemca.

SPOSOBY PLATBY:
- bankový prevod,
- priamy vklad peňazí na účet v banke,
- peňažná poukážka,
- dobierka (1-3 kusy tovaru - 2,02 Eur, 4 a viac kusov - 2,72 Eur).

Číslo účtu posielam mailom až po záväznej rezervácii tovaru.
Pri priamom vklade peňazí na účet je nutné k celkovej sume prirátať 0,30 EUR - túto čiastku si účtuje banka.
Pri platbe, do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno, prípadne nick, ktorý používate na MMB, aby bolo jednoduchšie identifikovať Vašu platbu.
Rezerváciu akceptujem po dobu 3 dní, ak sa neuskutoční Vaša platba, ruším ju.

POŠTOVNÉ:
Poštovné hradí kupujúci. Pri každom tovare je výška poštovného uvedená. Pri hromadnej objednávke platíte poštovné len za jeden tovar.
Ceny poštovného sú podľa taríf pošty a tovar je zasielaný ako listová zásielka (1.trieda - 1,4 Eur - tovar je doručený do 1 prac. dňa, 2.trieda - 1,2 Eur - tovar je doručený do 2-3 prac. dní).

Balné neúčtujem.

TOVAR NA OBJEDNÁVKU:
Dodanie tovaru na objednávku trvá cca 10 dní. V prípade, žeby sa dodanie tovaru predĺžilo z dôvodu nepredvídateľných okolností, určite Vás budem o tom informovať prostredníctvom ODKAZU na mojej nástenke. Pri tovare, ktorý je na objednávku, môže sa stať, že daný kus, prípadne veľkosť nie je k odberu ani u môjho dodávateľa, preto ma prosím neukameňujte, robím čo je v mojich silách a na ďalšom postupe sa dohodneme :-)

VRÁTENIE (VÝMENA) TOVARU:
Zakúpený tovar, ktorý nesadne nie je problém vymeniť za inú veľkosť, prípadne iný kus.

Máte možnosť vrátiť tovar (odstúpiť od kúpnej zmluvy) do 7 pracovných dní od jeho prevzatia, bez uvedenia dôvodu. O tomto ma vopred informujte písomne, stačí e-mailom. Tovar potom posielajte na moju kontaktnú adresu spôsobom, akým bola doručená odo mňa k Vám, rozhodne nie na dobierku. Vrátiť bez udania dôvodu je možné i nový tovar, ktorý už nemá pôvodný obal, bol použitý alebo nemá visačky. V tomto prípade si vyhradzujem právo vrátenú čiastku znížiť o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu výrobku.
Po prevzatí a kontrole stavu Vám prevediem na účet uhradenú čiastku za tovar v lehote 7 dní. Oboje náklady vynaložené na zaslanie tovaru v tomto prípade hradíte Vy ako objednávateľ.

REKLAMÁCIA:
Na nový tovar je poskytovaná 2-ročná záručná doba podľa zákona.

Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:
* poškodenie tovaru pri preprave
* opotrebovaný tovar z povahy bežného užívania a opotrebovania časom
* škody na tovare z nesprávneho používania alebo škody zavinené užívateľom
* škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou údržbou

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného čakania a o zistených vadách do 3 dní informovať predávajúceho. Po uznaní reklamácie sa obe strany dohodnú na ďalšom postupe.

Na veci používané neplatí záruka, zodpovednosť predávajuceho sa vzťahuje len na
vady, ktoré tieto veci mali pri prebratí kupujúcím. Ak vyjde najavo takáto vada až dodatočne, je stanovená dvanásťmesačná lehota pre vytknutie vady kupujúcim a
pre uplatnenie práva zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajucého sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď u konkrétneho inzerátu, alebo obecne v obchodných podmienkach.

OCHRANA ÚDAJOV:
Poskytnuté informácie o zákazníkovi (meno, adresa, email) využívam len za účelom vybavenia objednávky. Tretej strane nie sú poskytované.

Milé mamičky, prosím, pred objednávkou vždy sa premerajte, aby sme predišli zbytočným komplikáciam! Na určenie veľkosti sú v albume "VEĽKOSTNÉ TABUĽKY" uvedené tabuľky jednotlivých výrobcov.

Výslovne žiadam pred negatívnym hodnotením, aby sme si danú vec najskôr vydiskutovali.
Pokiaľ urobím chybu pri vybavovaní objednávok, napravím to na vlastné náklady.

Na maily sa snažím odpovedať viackrát v priebehu dňa, ak sa náhodou neozvem do 48 hodín, znamená to, že som Váš mail URČITE nedostala, alebo Vy ste nedostali ten môj. Prosím kontaktujte ma ešte raz.

Milé slečny, mamičky, dámy, ale aj páni, prosím NEZJEDNÁVAJTE ceny!!! Ceny sú fixné a pri viacerých tovaroch najnižšie aké dokážete nájsť na webe. Na zľavy, na ktoré máte nárok, Vás rada sama upozorním.

Objednávku je možné stornovať do 24 hod bez udania dôvodu a to zaslaním emailu na moju emailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch, prípadne telefonicky.

***Zadaním objednávky potvrdzujete, že súhlasite s podmienkami predaja!!***

Verím, že budete s mojim tovarom spokojní a prajem Vám príjemné nakupovanie :-)
Podmínky byly naposledy upraveny: 13.4.2010, 18:59
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt