Zobraziť přihlasovací formulár

Podmienky používania služby Mimibazar

 

I. Úvodné ustanovenie

1.1. Nasledujúce podmienky upravujú používanie služby Mimibazar. Poskytovateľom služby Mimibazar je spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s, so sídlom Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u  Mestského súdu v Prahe, zapísaná dňa  21. novembra 2013

 

1.2. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o používaní portálu mimibazar.sk, uzatvorenej v elektronickej forme na dobu neurčitú medzi Prevádzkovateľom a užívateľom Služby na základe registrácie užívateľa, pričom ich aktuálne znenie je Užívateľom kedykoľvek prístupné na stránkach www.mimibazar.sk vo formáte umožňujúcom stiahnutie a archiváciu. Užívateľ na tieto podmienky pristupuje pri registrácii, pričom registrácia je možná pri aktívnom vyjadrení súhlasu s ich znením.

 

1.3. Pre účely týchto podmienok sú pojmy, uvedené v tomto článku, použité v nasledujúcom význame.

Služba: inzertný portál „mimibazar.sk“, prevádzkovaný pod doménou zhodného znenia

Kupujúci: Užívateľ, ktorý má záujem odpovedať na inzerát Predávajúceho s ponukou Tovaru, a uzavrieť s ním zmluvu

Predávajúci: Užívateľ, ktorý prostredníctvom Služby ponúka Tovar ostatným Užívateľom

Užívateľ: osoba, používajúca Službu na ponúkanie Tovaru ako predávajúci alebo na získanie Tovaru ako Kupujúci. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou a nevyužíva Službu na svoju podnikateľskú činnosť, je spotrebiteľom v zmysle § 419 občianskeho zákonníka

Prevádzkovateľ: spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s, so sídlom Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u  Mestského súdu v Prahe, zapísaná dňa  21. novembra 2013

Tovar: peniazmi oceniteľné veci alebo služby ponúkané Predávajúcimi v rámci Služby

Podmienky: tieto Podmienky používania služby Mimibazar

Zmluva: Zmluva o poskytovaní Služby uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, práva a povinnosti strán Zmluvy vyplývajú z týchto Podmienok, a v rozsahu, v ktorom nie sú upravené týmito Podmienkami, z právnych predpisov.

 

1.4. Predávajúcim môžu byť

 • fyzické osoby, ktoré ponúkajú Tovar príležitostne a táto činnosť nie je výkonom podnikateľskej činnosti

 • komerční predajcovia - podnikajúce fyzické alebo právnické osoby, ponúkajúce Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, v súlade so živnostenským oprávnením.

 

II. Uzavretie a ukončenie zmluvy

2.1. Prevádzkovateľ ponúka rôzne úrovne poskytovania Služby (ďalej len Členstvo), podľa požadovaného rozsahu používania Služby Užívateľom. Základné Členstvo je zadarmo, vyššie úrovne Členstiev sú podmienené úhradou poplatku. Informácie o jednotlivých úrovniach Členstiev a právach a povinnostiach s nimi spojenými vrátane výšky poplatkov a spôsobu ich úhrady sú k dispozícii v cenníku na adrese http://www.mimibazar.sk/hvezdy.php (ďalej len Cenník).

 

2.2 Platená úroveň Členstva nie je potrebná na

prezeranie ponúk Tovaru v Službe a na reakciu na ponuky

vkladanie inzerátov do Služby v obmedzenom rozsahu uvedenom v Cenníku.

Platená úroveň členstva je vyžadovaná na zadávanie väčšieho množstva inzerátov, ich zvýrazňovanie na homepage Služby a na ďalšie služby v súlade s Cenníkom.

 

2.3. Predpokladom výberu niektorej úrovne Členstva je vykonanie registrácie vo forme vytvorenia užívateľského účtu, odoslanie registrácie je považované za výslovnú žiadosť Užívateľa o začatie s poskytovaním Služby Užívateľovi. Užívateľský účet je vytvorený zadarmo. Registrácia je dokončená okamihom, kedy je Užívateľovi Prevádzkovateľom zaslané potvrdenie o vykonaní registrácie na jeho e-mail - týmto okamihom je medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom uzavretá zmluva. Na vykonanie registrácie pre akúkoľvek z úrovní Členstiev nie je právny nárok, Prevádzkovateľ je oprávnený akúkoľvek registráciu odmietnuť a nevykonať aj bez udania dôvodu. Užívateľský účet je aktívny ihneď po uzatvorení zmluvy.

 

2.4. V prípade, že Prevádzkovateľ v súlade s týmito Podmienkami zablokuje užívateľský účet Užívateľa, neznamená to zrušenie zablokovaného účtu. Po odblokovaní účtu Prevádzkovateľom môže Užívateľ používať svoj užívateľský účet naďalej.

 

2.5. Užívateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu aj bez udania dôvodu, a to s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca od podania výpovede. Výpovedná lehota sa predlžuje na 3 mesiace v prípade, že sa daného užívateľského účtu týkajú negatívne hodnotenia, nedoriešené spory s inými Užívateľmi alebo Prevádzkovateľom, alebo je užívateľský účet blokovaný z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo právnych predpisov. Ukončením Zmluvy dochádza k zrušeniu užívateľského účtu príslušného Užívateľa. V prípade že je zmluva ukončená v súlade s týmto článkom, nie je už možné uzatvoriť novú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa. Ak bude zistená spojitosť medzi ukončenou Zmluvou a novou zmluvou, je Prevádzkovateľ oprávnený Zmluvu ukončiť a nový užívateľský účet zrušiť.

 

2.6. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od jej uzavretia. Odstúpenie musí byť urobené e-mailom, zaslaným na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa tak, aby bolo doručené na server prichádzajúcej elektronickej pošty Prevádzkovateľa najneskôr do uplynutia 14-dňovej lehoty. Z odstúpenia musí vyplývať dostatočná identifikácia Užívateľa a dátum uzavretia zmluvy. Na odstúpenie je Užívateľ oprávnený použiť vzorový formulár odstúpenia od Zmluvy, ktorý je pripojený v závere týchto Podmienok. Ak odstúpi Užívateľ platne od Zmluvy, Zmluva zaniká, pričom Užívateľ má nárok na vrátenie zaplatených poplatkov po odpočítaní pomernej časti, zodpovedajúcej výške poplatkov za dobu trvania zmluvy, na ktorých úhradu má Prevádzkovateľ nárok.

 

2.7. Počas trvania Zmluvy je možné prechádzať medzi rôznymi úrovňami Členstiev. Uhradený poplatok za doterajšiu úroveň členstva je automaticky prepočítaný na novú úroveň, pričom Užívateľ si potom môže následne novú úroveň Členstva sám predĺžiť. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť požiadavku na zmenu úrovne Členstva na nižšiu v prípade, keď Užívateľ požaduje nižšiu úroveň Členstva, než ktorú Užívateľ na poskytovanie Služby musí mať. V prípade že Užívateľ bude chcieť svoje členstvo znížiť, musí upraviť rozsah používania Služby tak, aby zodpovedal požadovanej úrovni Členstva. Zmena úrovne Členstva je možná dvakrát za 30 dní.

 

2.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo (podľa svojej úvahy) na dočasné zablokovanie užívateľského profilu Užívateľa alebo na ukončenie zmluvy s Užívateľom, ktorý

 • používa Službu v rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami

 • neuhradil poplatok za Službu na obdobie, ktoré nadväzuje na obdobie, na ktoré bol poplatok za Službu uhradený

 • používa Službu takým spôsobom, ktorý vedie k opakovaným negatívnym hodnoteniam Užívateľa zo strany ostatných Užívateľov

 

2.9. Prevádzkovateľ má právo ukončiť Zmluvu s Užívateľom výpoveďou doručenou Užívateľovi najneskôr 14 dní pred skončením obdobia, na ktoré má Užívateľ uhradený poplatok za poskytovanie Služby, Zmluva v takom prípade končí uplynutím tohto obdobia. V prípade Užívateľa, ktorý nemá platené členstvo, môže Zmluvu Prevádzkovateľ vypovedať kedykoľvek s výpovednou dobou 14 dní. Výpoveď v súlade s týmto odsekom možno doručiť buď písomne na adresu Užívateľa evidovanú v rámci Služby, alebo v elektronickej verzii na e-mailovú adresu Užívateľa evidovanú v rámci Služby.

 

2.10. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zo strany Užívateľa (tj. pred uplynutím obdobia, na ktoré je Služba uhradená) nemá Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej odmeny za nevyčerpanú Službu.

 

2.11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť prevádzku Služby alebo akejkoľvek jej časti. Ukončením prevádzkovania Služby končia všetky Zmluvy s Užívateľmi.

 

III. Práva a povinnosti Užívateľov

Zákaz vytvárania duplicitných registrácií

3.1. Služba je určená predovšetkým nepodnikajúcim osobám, ktoré jej prostredníctvom môžu ponúkať alebo získavať Tovar. Túto možnosť majú všetci Užívatelia bezplatne. Ak sa rozhodnú pre niektorú z platených úrovní Členstiev, získajú rôzne výhody. Rozsah bezplatného poskytovania Služby v rámci základnej úrovne Členstva je uvedený v Cenníku.

 

3.2. Užívateľom nie je dovolené obchádzať obmedzenia stanovené pre jednotlivé úrovne Členstiev. Závažným porušením Podmienok je registrácia jedného Užívateľa pod viacerými účtami (uzavretie viacerých zmlúv medzi Poskytovateľom a Užívateľom) za účelom obchádzania týchto obmedzení. V takom prípade môže byť tento účet zablokovaný, prípadne môže byť príslušná Zmluva ukončená zo strany Prevádzkovateľa.

 

3.3. Bez súhlasu Prevádzkovateľa nemožno uzavrieť viac zmlúv alebo využívať Službu na základe viacerých zmlúv jednou domácnosťou alebo z jedného koncového zariadenia. Prevádzkovateľ je oprávnený pri blokácii Užívateľa zablokovať ako konkrétneho Užívateľa, tak i konkrétne koncové zariadenie alebo IP adresu.

 

Osobitné ustanovenia pre komerčných predajcov

3.4. Komerčným predajom sa rozumie podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji a ponuke Tovaru (vrátane nových vecí, starších vecí, vecí zhotovených Predávajúcim, vecí zhotovených na objednávku a pod.). Komerčný predajca si je vedomý, že na predaj a na ponuku Tovaru môže byť vyžadované doloženie príslušného živnostenského oprávnenia. Za komerčných predajcov sú považovaní najmä Užívatelia predávajúci resp. ponúkajúci Tovar vo väčšom rozsahu ako je obvyklé pre domácnosť, predajcovia kozmetiky, drogistického tovaru, potravinových doplnkov a iného Tovaru distribuovaného tretími stranami, Užívatelia ponúkajúci prácu (vrátane privyrobenia), prenájom a pod. Za komerčných predajcov sú ďalej považovaní Predávajúci, ktorí majú vlastné e -shopy a vlastné inzertné stránky umiestnené na iných stránkach na internete mimo Službu.

 

3.5. Komerční predajcovia môžu ponúkať Tovar, ak majú úroveň Členstva Zafír a vyššiu. Ak má Užívateľ úroveň Členstva nezodpovedajúcu podmienkam, za ktorých má záujem používať Službu, Členstvo mu môže byť prepnuté na najbližšie potrebné Členstvo.

 

3.6. Služba je určená na maloobchodný predaj. V prípade, že chce Užívateľ ponúkať veľkoobchodnú ponuku Tovaru, môže využiť inzerciu pomocou reklamných formátov (napr. banner, ikonka).

 

Obsah vkladaný Užívateľmi

3.7. Užívatelia nesmú poškodzovať iných Užívateľov alebo prevádzkovateľa uvádzaním nepravdivých alebo urážlivých informácií.

 

3.8. Inzeráty bez udania konkrétneho Tovaru, ceny a popisu tohto tovaru, napr. „Pridali sme nové veci, príďte sa pozrieť na naše webové stránky“ sú považované za zakázanú formu reklamy, vrátane podmienenia nákupu napr. „Objednávajte cez náš e-shop“. Rovnako využívanie odkazu na iné stránky v názve fotoalbumu je neprípustné. Na tieto účely je možné využiť formu platenej reklamy vo forme odkazov na webové stránky pod inzerátmi a vo vizitke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť či celkom zmazať fotografie a fotoalbumy porušujúce tieto pravidlá.

 

3.9. V prípade, že užívateľ využíva v rámci Služby službu neinzertného charakteru (rodinné fotografie, komentáre), nesmie ju zneužívať na vkladanie inzercie alebo akejkoľvek reklamy. Pri službe neinzertného charakteru nesmie byť uvedené, že je možnosť Tovar kúpiť, objednať, nechať vyrobiť a pod. Využívanie služby neinzertného charakteru na komerčné účely (ponúkanie Tovaru alebo odkazovanie na ponuky) je považované za používanie Služby na komerčný predaj a v prípade zistenia takéhoto používania je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi poplatok za členstvo úrovne „Zafír“ alebo vyššie, podľa rozsahu zisteného konania. Do okamihu aktivácie danej úrovne Členstva a plnej úhrady poplatku, alebo odstránenia všetkého nedovoleného komerčného použitia služby neinzertného charakteru je Prevádzkovateľ oprávnený obmedziť oprávnenie príslušného Užívateľa používať Službu (napr. obmedzenie vkladania fotografií). Služby neinzertného charakteru nesmú slúžiť na reklamu na iné webové stránky, hoci nekomerčného charakteru.

 

3.10. Služba nesmie byť použitá na ponuku, predaj alebo kúpu Tovaru

 • ktorého nákup, ponuka alebo predaj je v rozpore s právnymi predpismi

 • ktorého nákup, ponuka alebo predaj je s ohľadom na konkrétne použitie tohto Tovaru alebo s ohľadom na spôsob jeho predaja v rámci Služby v rozpore s právnymi predpismi alebo
  s dobrými mravmi

 • ktorého nákup, ponuka alebo predaj porušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb (napr. autorské práva alebo práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochrannej známke, vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory) ako iné práva tretích osôb (napr. právo na vlastnú podobu, práva na ochranu mena a osobnosti), falzifikáty, kópie a napodobeniny značkového tovaru, Prevádzkovateľ kladie dôraz najmä na zamedzenie ponúkania falzifikátov

 • ktorý je nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami

 • u ktorého bol porušený obal, alebo bol prekročený dátum odporúčanej spotreby a v dôsledku toho nemožno garantovať jeho zdravotnú nezávadnosť alebo zachovanie pôvodných vlastností

 • na ktorý nebolo vydané vyhlásenie o zhode (označenie výrobku značkou CE) potvrdzujúce, že Tovar vyhovuje požiadavkám, ktoré sú na neho kladené podľa všetkých záväzných predpisov vzťahujúcich sa na tento výrobok v zmysle požiadaviek na bezpečnosť, ochranu pred nebezpečným napätím, EMC, hygienu, ochranu životného prostredia a ďalších.

 • slúžiaceho na hanobenie národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny osôb, na podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo na obmedzovanie ich práv a slobôd, alebo na podporu alebo na propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo k prejavu sympatií k takému hnutiu

 • zbrane a strelivo v zmysle zákona č. 119/2002 Zb. o zbraniach

 • erotického charakteru

 • ohrozujúceho fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže

 • bez kolkových známok, ak právne predpisy označenie tohto tovaru kolkovými známkami vyžadujú

 • rádioaktívne látky, jedovaté a výbušné látky a iné chemikálie ohrozujúce zdravie

 • akékoľvek chránené rastliny alebo živočíchy, vrátane akéhokoľvek výrobku z nich alebo akejkoľvek ich súčasti

 • cenné papiere, nástroje peňažného trhu, úvery, pôžičky, a iné finančné deriváty

 • drogy, omamné alebo psychotropné látky

 • lieky a zdravotnícke pomôcky, v rozsahu obmedzenia daného právnymi predpismi.

 

3.11. Užívatelia nesmú:

 • v názvoch alebo texte inzerátov používať názvy konkrétnych výrobcov alebo výrobkov s výnimkou nevyhnutného označenia a popisu Tovaru a jeho vlastností (najmä nesmú nadmerne opakovať značku Tovaru, zobrazovať logo, porovnávať s produktom iného výrobcu)

 • zaraďovať Tovar do inej (neodpovedajúcej) kategórie, než do akej patrí alebo nesprávne uvádzať, pre koho je Tovar určený, uvádzať nesprávnu veľkosť alebo výrobcu

 • vkladať inzeráty bez jednoznačnej identifikácie konkrétneho ponúkaného kusu Tovaru, bez jasne viditeľného zobrazenia jeho stavu a bez jeho popisu, prípadne uvádzať v inzerátoch fotografie nezobrazujúce konkrétny ponúkaný kus Tovaru a jeho stav (napr. oficiálne fotografie zhotovené výrobcom alebo distribútorom tovaru) bez súhlasu výrobcu

 • vkladať inzeráty, ktoré neobsahujú ponuku konkrétneho identifikovateľného tovaru alebo služby za konkrétnu cenu

 • využívať odkazy pre iných Užívateľov, odpovede na inzerciu a diskusie na zasielanie reklamy na výrobky, na ponuku prác, služieb a rôzne iné ponuky nesúvisiace s predajom konkrétneho Tovaru. Toto obmedzenie sa týka aj reklamy na iné stránky (na takéto účely je nutné využiť platené reklamné kampane).

 • vkladať do Služby žiadosti o príspevky na rôzne zbierky bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa a bez príslušného povolenia v súlade s právnymi predpismi alebo spájať ponuky so zbierkou peňazí na akýkoľvek účel (napr. inzerát typu „Kúpou prispejete na....“).

 

3.12. Užívateľ je povinný používať pre funkcie Služby vždy iba konkrétny nástroj na tento účel vytvorený a ponúkaný Prevádzkovateľom v rámci Služby (napr. ak užívateľ vkladá odkaz na aukcie, potom už nie je oprávnený zahlcovať systém správami vo forme odkazov, akcií a podobne. Na jednu aukciu môže smerovať iba jeden odkaz, a to vo forme odkazu na aukciu). V prípade porušenia tohto pravidla je Prevádzkovateľ oprávnený bez upozornenia urobiť nápravu.

 

3.13. Užívatelia, ktorí prevádzkujú vlastné bazáre obdobného zamerania a majú záujem do Služby vkladať odkazy na tento vlastný bazár, tak môžu urobiť len v závislosti na úrovni svojho Členstva.

 

3.14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie či úpravu inzerátov, ktoré nemajú súvislosť so zameraním Služby (Služba je určená na inzerciu hlavne detského oblečenia a vecí súvisiacich s deťmi a rodinou, prípadne s oblečením súvisiacim s tehotenstvom).

 

3.15. Užívatelia môžu do Služby vkladať len taký obsah, ktorým nedochádza k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb, práva na ochranu dobrej povesti právnických osôb, a ktorým nedochádza k zásahu do autorského práva alebo do práva príbuzného inej osoby.

 

3.16. Prevádzkovateľ si môže od Predávajúceho vyžiadať doklad o nadobudnutí Tovaru v prípade, že ponúka Tovar, u ktorého nie je zrejmý jeho pôvod resp. jeho originálnosť. Tento doklad môže byť zaslaný v elektronickej podobe a slúži iba ako ochrana Kupujúcich pred nákupom falzifikátov. Ak Užívateľ nepredloží tento doklad, je Prevádzkovateľ oprávnený jeho inzerát odstrániť.

 

3.17. Vložením obsahu do Služby Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi právo na použitie tohto obsahu v rámci Služby, vrátane propagácie Služby, bez ohľadu na to, či je tento obsah chránený ako autorské dielo. Zvolenie na použitie sa vzťahuje najmä na použitie obsahu jeho reprodukciou, oznamovaním verejnosti v elektronickej forme alebo jeho distribúciou v tlačenej podobe alebo v audiovizuálnej podobe, po neobmedzene dlhú dobu a v neobmedzenom množstvovom rozsahu, pričom obsah musí byť vždy použitý spôsobom, ktorý neidentifikuje konkrétneho Užívateľa, a ktorý nie je spôsobilý poškodiť jeho dobrú povesť. Prevádzkovateľ je oprávnený primeraným spôsobom obsah upraviť (skrátiť alebo štylisticky upraviť) podľa požiadaviek daných konkrétnou formou použitia. Najmä je prevádzkovateľ oprávnený bezplatne použiť vložené recepty, recenzie alebo iný podobný obsah na účely vydania súbornej publikácie (elektronickej alebo tlačenej). Užívatelia nemajú nárok na odmenu za použitie vložených informácií spôsobom podľa tohto článku. Užívatelia sú oprávnení žiadať od Prevádzkovateľa informácie o použití nimi vložených informácií spôsobom podľa tohto článku, však ak vzniknú v tejto súvislosti Prevádzkovateľovi akékoľvek náklady, je oprávnený od Užívateľa požadovať ich náhradu.

 

3.18. V rámci obsahu nesmú byť vkladané odkazy na stránky s obsahom, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy.

 

IV. Zodpovednosť a práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Službu na základe vlastného rozhodnutia a v ním stanovenej podobe a rozsahu funkčnosti. Prevádzkovateľ konštatuje, že napriek starostlivosti, ktorú venuje zabezpečeniu jej prevádzky, nemožno vylúčiť jej dočasnú, čiastočnú alebo úplnú, nefunkčnosť. Takáto nefunkčnosť bez ohľadu na jej rozsah a trvanie nezakladá nárok Užívateľa či tretích strán na náhradu škody či poskytnutie akejkoľvek zľavy či náhradného plnenia.

 

4.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Užívateľovi v dôsledku zablokovania používateľského účtu alebo ukončenia Zmluvy. V prípade zablokovania účtu alebo ukončenia Zmluvy z dôvodu porušenia týchto Podmienok alebo právnych predpisov Užívateľom nemá užívateľ nárok na vrátenie uhradených poplatkov za Členstvo, a to ani v prípade, keď tieto poplatky neboli ku dňu blokovania alebo zrušenia účtu vyčerpané.

 

4.3. Služba je priebežne a podľa potreby aktualizovaná a doplňovaná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu Služby alebo akejkoľvek jej časti, a to bez predchádzajúceho upozornenia, za predpokladu že základná funkčnosť Služby (umožnenie ponuky, predaja a kúpy Tovaru) zostane zachovaná.

 

4.4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť prevádzku Služby alebo akejkoľvek jej časti. Ukončením prevádzkovania Služby končia všetky Zmluvy s Užívateľmi. Užívatelia majú v takomto prípade nárok na vrátenie zaplatených poplatkov po odpočítaní pomernej časti, zodpovedajúcej výške poplatkov za dobu trvania Zmluvy, na ktorej úhradu má Prevádzkovateľ nárok, toto ustanovenie sa nevzťahuje na Užívateľov v rozsahu, v akom im nie je Služba poskytovaná z dôvodu používania Služby v rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami alebo z dôvodu neuhradenia poplatku za Službu.

 

4.5. Obsah vložený do Služby Užívateľmi nie je pre Prevádzkovateľa záväzný, Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za riadne plnenie povinností Užívateľmi a nepreberá ani akokoľvek nezabezpečuje záväzky vzniknuté Užívateľom pri používaní Služby. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou jednotlivých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi, ani sa uzatvárania takýchto zmlúv žiadnym spôsobom nezúčastňuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za splnenie informačných povinností zo strany komerčných predajcov voči Kupujúcim - spotrebiteľom v zmysle § 1810 a nasl. zák. č. 89/2912 Zb., občianskeho zákonníka, informácie, ktoré je Predávajúci povinný oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy dištančným spôsobom, a ktoré nie sú obsiahnuté v inzeráte, je Predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu iným spôsobom mimo Službu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie Tovaru alebo za rozpor dodaného Tovaru so zmluvou. Používanie Služby je len na vlastné riziko a zodpovednosť Užívateľa. Prípadné reklamácie zakúpeného Tovaru prostredníctvom Služby nie je možné uplatňovať u Prevádzkovateľa, ale výhradne u Užívateľa (Predávajúceho). Užívateľ berie na vedomie, že uzatváranie Zmlúv prostredníctvom Služby obsahuje riziká, ktoré spočívajú v obmedzenej možnosti identifikácie osôb.

 

4.6. Prevádzkovateľ považuje informácie získané od Užívateľa alebo publikované Užívateľom v rámci Služby za pravdivé, ak mu v konkrétnom prípade a vo vzťahu ku konkrétnym informáciám nie je známy opak. Prevádzkovateľ nie je povinný aktívne sledovať a preverovať ich pravdivosť alebo súlad s právnymi predpismi.

 

4.7. Prevádzkovateľ je poskytovateľom služby informačnej spoločnosti, spočívajúcej v ukladaní informácií poskytnutých samotnými užívateľmi, v zmysle § 5 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. S ohľadom na túto skutočnosť prevádzkovateľ nezodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý Užívatelia vložia do Služby, s výnimkou prípadov, kedy je na nezákonnosť obsahu preukázateľne upozornený, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni.

 

4.8. Prevádzkovateľ nie je povinný aktívne vyhľadávať inzerciu alebo iný obsah vložený Užívateľmi, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami alebo s právnymi predpismi. V prípade, že takúto inzerciu alebo iný obsah zistí, je oprávnený ich bezodkladne odstrániť zo Služby alebo inak zneprístupniť, bez toho aby o tom musel Užívateľa vopred alebo následne informovať. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na obsah, ktorý nie je protiprávny, ale je spôsobilý poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa alebo Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť súlad inzerátov a iného obsahu s Podmienkami a s právnymi predpismi. V prípade opakovaného porušenia Podmienok alebo právnych predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený obmedziť používanie Služby Užívateľom, zablokovať profil Užívateľa alebo ukončiť Zmluvu s Užívateľom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, vzniknutú Užívateľovi pri výkone práv Prevádzkovateľa v súlade s týmto odsekom.

 

4.9. Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu systému používaného na prevádzku Služby, a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť príp. systém na určitú dobu úplne vyradiť z prevádzky (ďalej len „výluka“). Pravidelná údržba systému prebieha každý deň v noci od 3.10 hodiny a môže trvať až 90 minút. Prevádzkovateľ je povinný termín chystanej výluky nad rámec pravidelnej výluky a približnú dĺžku výluky oznámiť v rámci Služby na internetových stránkach, na ktorých službu prevádzkuje, aspoň 1 hodinu vopred. Výluky sa plánujú predovšetkým na nočné hodiny.

 

4.10. V prípade poruchy alebo inej nefunkčnosti systému používaného na prevádzku Služby alebo jeho časti je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť prevádzku celého systému, a to na nevyhnutne potrebný čas na jej odstránenie. Termín odstávok nie je Prevádzkovateľ povinný vopred oznámiť, je však povinný vykonať všetky úkony, ktoré na ňom možno spravodlivo požadovať na to, aby odstávka trvala čo najkratšiu dobu.

 

V. Ostatné ustanovenia

5.1. Služba je určená len pre používanie na osobnú potrebu Užívateľov. Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané

 • akékoľvek ďalšie šírenie či kopírovanie obsahu Služby alebo akejkoľvek jej časti, a to akoukoľvek formou

 • zahrnutie alebo spracovanie obsahu Služby či jej časti do akéhokoľvek dokumentu alebo do iných internetových stránok

 • extrakcia alebo reutilizácia databázy tvoriacej súčasť Služby alebo akejkoľvek jej časti

 

5.2. Užívateľ nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným Prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania v Službe alebo iné funkcie Služby za účelom vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať do zdrojového kódu internetových stránok Služby softvérové roboty alebo modifikovať chod ich zdrojového kódu. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na nástroje na automatické vkladanie a aktualizácie inzertných fotografií.

 

5.3. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje registračné údaje a prístupové údaje poskytnuté na sprístupnenie Služby pred ich zneužitím zo strany inej osoby.

 

5.4. Užívateľ je povinný používať Službu takým spôsobom, aby z jej použitia neboli vylučovaní ostatní Užívatelia, aby im nebolo sťažované použitie Služby, a aby nebola ohrozená či poškodená funkčnosť Služby alebo akejkoľvek jej časti.

 

5.5. V prípade, že na poskytovanie Služby sú potrebné osobné údaje Užívateľa, je Užívateľ povinný poskytnúť tieto údaje pravdivo a je povinný informovať Prevádzkovateľa o ich zmene v súlade s konkrétnymi pravidlami na ich aktualizáciu stanovenými Prevádzkovateľom. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v informácii o spracovaní osobných údajov.

 

5.6. Užívateľ nie je oprávnený obchádzať či narušovať softvérovú ochranu Služby alebo akejkoľvek jej časti, ani narušovať jej prevádzku.

 

5.7. Užívateľ nesie svoje náklady na komunikáciu s Poskytovateľom a na používanie Služby.

 

5.8. Zmluva a práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi.

 

5.9. Ak je Užívateľ spotrebiteľom, môže sa na mimosúdne riešenie prípadného spotrebiteľského sporu obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, internetová adresa adr.coi.cz. Užívatelia, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Prevádzkovateľom prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa použitia Služby poskytované Prevádzkovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľmi vyplývajúce zo zmlúv uzavretých prostredníctvom Služby; aj taký spor môže byť riešený mimosúdne pred Českou obchodnou inšpekciou, ak je Predávajúci podnikateľom a Kupujúci spotrebiteľom, avšak bez účasti Prevádzkovateľa. Užívatelia, ktorí sú spotrebiteľmi, majú možnosť oznámiť Prevádzkovateľovi prípadné sťažnosti a reklamácie na činnosť Služby alebo Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke www.mimibazar.sk.

 

5.10. Ak Zmluva obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že zmluva aj právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia českým právom s vylúčením kolíznych noriem podľa zákona č. 91/2012 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom, a že na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy sú príslušné súdy Českej republiky.

 

5.11. Všetky oznámenia môžu byť Užívateľovi doručované na jeho elektronickú adresu.

 

5.12. Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použije taká platná právna úprava, ktorej zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou ustanovenia nie je dotknutá platnosť týchto Podmienok.

 

5.13. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe.

 

5.14. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto Podmienky. Informáciu o takejto zmene bude publikovať v Službe na stránke www.mimibazar.sk. Užívateľ je oprávnený zmeny podmienok odmietnuť, a to písomne listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Ak neodmietne Užívateľ zmeny podmienok, má sa za to, že nové znenie Podmienok akceptoval prvým prihlásením na svoj užívateľský účet po nadobudnutí účinnosti nového znenia, ak si Prevádzkovateľ nevyžiada inú formu vyjadrenia súhlasu. Ak Užívateľ oznámi Prevádzkovateľovi, že nové znenie Podmienok neakceptuje, uplatní sa na všetky právne vzťahy, do tej doby vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom pôvodné znenie Podmienok. V takom prípade Zmluva končí dátumom nadobudnutia účinnosti nového znenia Podmienok.

 

Toto znenie Podmienok je účinné od 25. 5. 2018.

 

Zde jsme pro vás připravili ke stažení:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy o užívání Portálu (ve formátu DOC)