Zobraziť přihlasovací formulár

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Správca osobných údajov a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s, so sídlom Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u Městského soudu v Praze, zapísaná dňa  21. novembra 2013

(Ďalej len „správca“ alebo „my“)

 

Kontaktné údaje:

telefón +420 225 977 111

e-mail osobní.udaje@cncenter.cz

 

 

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:

 

Meno a priezvisko: Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

 

 

Spracovávané osobné údaje, právny základ a účel spracovania

Registráciou do služby Mimibazar prevádzkovanej na našich internetových stránkach (ďalej len „Služba“) s nami uzatvárate zmluvu. Táto zmluva je právnym základom pre spracovanie osobných údajov.

 

Za účelom poskytovania Služby budeme spracovávať Vaše identifikačné, kontaktné a ďalšie údaje, ktoré ste vyplnili pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní Služby (ďalej len „Zmluva“) vrátane všetkých ich aktualizácií vykonaných z Vašej strany, a ďalej IP adresu Vášho počítača, údaj o dátume a čase uzatvorenia Zmluvy a jej prípadnom ukončení, o platbe za Službu, o začiatku, priebehu a konci poskytovania Služby, o komunikácii v súvislosti s poskytovaním Služby a oobdobí, na ktoré je Služba uhradená.

 

Ak ste nám pri uzatváraní Zmluvy alebo počas používania Služby poskytli údaje, ktoré nie sú povinné, prípadne boli tieto údaje z Vašej strany aktualizované, budeme tieto údaje používať na skvalitňovanie Služby, a to po dobu jej poskytovania. Právnym základom na toto spracovanie je oprávnený záujem našej spoločnosti na rozvoji Služby. Nepovinne poskytnuté údaje je možné kedykoľvek vymazať alebo zmeniť vo Vašom užívateľskom rozhraní.

 

Vašu e-mailovú adresu budeme používať na zasielanie obchodných oznámení súvisiacich so Službou, a to počas doby jej poskytovania. Právnym základom na toto spracovanie je oprávnený záujem našej spoločnosti na rozvoji Služby. Zasielanie týchto obchodných oznámení možno kedykoľvek ukončiť spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení.

 

Ak Služba umožňuje objednať si zasielanie newsletteru (aktuality, upútavky na zaujímavý obsah Služby, výber z obsahu a pod.) budeme Vašu e-mailovú adresu používať na jeho zasielanie, ak si jeho zasielanie objednáte spôsobom uvedeným v Službe. Právnym základom pre toto spracovanie je plnenie zmluvy.

 

Ak používate Službu na vkladanie inzertných ponúk alebo iného obsahu na naše stránky, budeme spracovávať Vami vložený obsah. Účelom tohto spracovania je poskytovanie Služby a jeho právnym základom je vyššie uvedená zmluva.

 

Ak využívate Službu prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny a tablety (ďalej len „Aplikácia“) spracovávame údaje o poruchách Aplikácie (doba a identifikácia poruchy), názvu Aplikácie, typu koncového zariadenia, na ktorom bola Aplikácia spustená, operačnom systéme koncového zariadenia vrátane údaju o jeho verzii, a tieto údaje spolu s Vašou e-mailovou adresou odovzdáme v prípade poruchy Aplikácie tretej strane - poskytovateľovi nástroja pre analýzu fungovania Aplikácie. Účelom tohto spracovania je analýza chýb v zdrojovom kóde Aplikácií a jeho právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti na rozvoji Služby.

 

Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, v prípade, že nám neposkytnete osobné údaje označené pri uzatváraní zmluvy ako povinné, nebudeme Vám môcť poskytnúť príslušnú Službu a neuzavrieme s Vami Zmluvu o jej poskytnutí.

 

Príjemcovia osobných údajov a miesto spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme nikomu odovzdávať s výnimkou poskytovania údajov pre analýzu fungovania Aplikácie (viz vyššie).

Vaše osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe na serveroch umiestnených výlučne v členských štátoch Európskej únie.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávané pre plnenie zmluvy budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej s ohľadom na premlčacie lehoty, stanovené občianskym zákonníkom, po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V dobe po ukončení zmluvného vzťahu bude právnym základom pre toto spracovanie oprávnený záujem našej spoločnosti na ochranu jej práv a doloženie splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

 

Vami pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr poskytnuté alebo upravené nepovinné osobné údaje, ktoré ste sami neodstránili skôr, budeme spracovávať do doby ukončenia poskytovania Služby.

 

Vami vložený obsah budeme spracovávať do doby ukončenia poskytovania Služby.

Údaje pre analýzu fungovania
Aplikácie budeme spracovávať po dobu 3 rokov.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k vašim údajom - to znamená, že Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame, za akým účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané a po akú dobu budú spracovávané.

 

Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú tieto neúplné. Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať z iných dôvodov (napr. boli spracované neoprávnene, ich vymazanie ukladá zákon atď.).

 

Ďalej máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení). Ak tak urobíte, nebudú Vaše osobné údaje na tento účel používané. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa opiera o náš oprávnený záujem, v takom prípade budeme Vaše údaje naďalej spracovávať len vtedy, ak bude preukázané, že pre takýto postup existujú závažné oprávnené dôvody.

 

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov - to znamená, že nás môžete požiadať, aby sme nevymazávali Vaše údaje, u ktorých by sme tak boli povinní inak urobiť, a tiež nás môžete požiadať, aby sme s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovali, kým sa nevyjasní, či sú spracovávané údaje presné, príp. či bola Vaša námietka proti spracovaniu osobných údajov vznesená odôvodnene.

 

Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov - to znamená, že môžete požadovať, aby sme Vám, prípadne Vami určenému správcovi, ak je to technicky možné, poskytli nami spracovávané osobné údaje v elektronickej podobe tak, aby boli ľahko prenosné k inému správcovi (poskytovateľovi služieb) . Toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré sme získali v elektronickej podobe, a to na základe Vášho súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy.

 

Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť

Svoje práva (vrátane práva podať námietku) uplatňujete u správcu osobných údajov, ktorým je naša spoločnosť. Môžete sa na nás obrátiť písomnou formou, telefonicky alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

Ak sa domnievate, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu zákona, resp. európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.