.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti A-Zet Office, s. r. o. so sídlom Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, SR, IČO: 44244746 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20337/P (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke mimibazar.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva").
Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany".
Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-obchod") na mimibazar.sk.
Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
Ak nebude objednávka obsahovať všetky povinné náležitosti, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

III. Postup objednania tovaru

Kupujúci sa pri výbere veľkosti tovaru riadi veľkostnými tabuľkami zverejnenými na mimibazar.sk a nie svojou bežne nosenou konfekčnou veľkosťou.
Kupujúci si zvolí konkrétny tovar, veľkosť a množstvo a tovar uloží do košíka. Ak s výberom tovaru skončil, vyplní spôsob dopravy a svoje kontaktné údaje.
Kupujúci si vyberá spôsob dopravy „dobierka“ alebo „predfaktúra“. Pri hodnote objednávaného tovaru nad € 100,- je možný už len spôsob dopravy "predfaktúra".
Kupujúci je o zmene stavu svojej objednávky informovaný mailom.

IV. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka obratom prevedená späť na jeho účet.

V. Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom mimibazar.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

VI. Poštovné a balné

Predávajúci si účtuje poštovné a balné nasledovne:
Predávajúci si účtuje poštovné a balné nasledovne:
hodnota tovaru 0 - 19,99 € / dobierka 3,10 € / platba vopred 2,50 €
hodnota tovaru 20 - 39,99 € / dobierka 3,90 € / platba vopred 3,30 €
hodnota tovaru 40 - 69,99 € / dobierka 4,50 € / platba vopred 3,80 €
hodnota tovaru 70 - 99,99 € / dobierka 4,90 € / platba vopred 4,00 €
hodnota tovaru nad 100 € / platba vopred 4,00 €

K poslednej úprave cien poštovného došlo 10.08.2019 v nadväznosti na zvyšovanie cien poštovného zo strany Slovenskej pošty.

VII. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v Eur, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
Dobierka - pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi, resp. poštárovi.
Predfaktúra - pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu najprv zaslaný mail s údajmi k platbe za tovar a až po pripísaní uvedenej sumy na účet predávajúceho je tovar kupujúcemu odoslaný.
Platby pri predfaktúre sa realizujú na účet:
Slovenská sporiteľňa: 0493554094/0900
Variabilný symbol bude pridelený v potvrdení o prijatej objednávke.

VIII. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované maximálne do 14 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.
Štandardná doba dodania pre tovar vo výpredaji je 2-3 dni (po telefonickej dohode predávajúceho a kupujúceho môže byť tovar odoslaný okamžite 1. triedou a kupujúci ho môže mať už na druhý pracovný deň).
Pre ostatný tovar je štandardná doba dodania do konca nasledujúceho týždňa po zadaní objednávky, nakoľko všetky objednávky z predošlého týždňa sa balia a expedujú naraz 1 x týždenne.
Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom o zmene stavu objednávky.
Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, predávajúci bude telefonicky alebo e-mailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody opätovného odoslania zásielky. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

IX. Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar, ak tovar nebol použitý, tzn. oblečenie nebolo namočené a nie je z neho odstrihnutá visačka.
Tovar odoslaný späť predávajúcemu na dobierku nebude prevzatý.
Kupujúci vráti tovar na adresu prevádzky: Mládeže 3, 058 01 Poprad.
Kupujúci môže žiadať tovar vymeniť za iný, v prípade zmeny veľkosti mu ďalšie poštovné a balné nebude účtované, v prípade zmeny strihu alebo farebného prevedenia sa táto jeho žiadosť považuje za novú objednávku a poštovné a balné mu bude riadne účtované podľa zadania v objednávke.
Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale a s prislúchajúcim daňovým dokladom. Taktiež je povinný priložiť k tovaru písomnú žiadosť o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Ak kupujúci vráti tovar v poriadku, bude mu uhradená suma vyplatená na bankový účet najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.
Podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa informuje predávajúci kupujúceho, že v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku bude podľa § 10 ods. 3 znášať náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

X. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba podľa zákona (24 mesiacov).
Záruka sa vzťahuje na poškodenie materiálu alebo farieb oblečenia spôsobeného výrobnou chybou.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

XI. Ochrana osobných údajov - GDPR

1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky?
NIE
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).

2. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru?
ÁNO

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
1. Dotknutá osoba – kupujúci / návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov: Slovenská pošta
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zaregistrovanie a spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií:
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
V prípade, že nastane takáto udalosť, sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XIII. Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na mimibazar.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na mimibazar.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na mimibazar.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo mimibazar.sk.
Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na mimibazar.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na mimibazar.sk.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.


A-Zet Office, s. r. o.
IČ 44244746
Tomášikova 2570/32,
058 01 Poprad

Email: azetoffice@gmail.com
Telefon: 0915/916369
Zodpovedná osoba: Zuzana Javorská
Podmínky byly naposledy upraveny: 10.8.2019, 18:37
Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.