.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
CONTESSA s.r.o.
Katarína Horská

Ždiar 651
Ždiar
05955
Slovenská republika

tel. +421915929318

IČO 44868863
DIČ 2022888648
IČO DPH SK2022888648

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Milé maminky i nemaminky ,

vítam Vás v mojom bazáriku. Ak sa Vám tu niečo zapáči , budem veľmi rada .
Ponúkam Vám vecičky použité i nové , pre detičky aj pre mamičky. Snažím sa vyberať taký tovar , ktorý je pre Vás cenovo výhodný a snažím sa o čo najnižšie ceny.Ak uvádzam , že ponúkam niečo na objednávku , je možné , že ešte pár kusov mám doma a v tom prípade nemusíte čakať. V prípade , že nie , čakacia doba je 7 - 10 dní maximálne .
O každom tovare podám dôkladné informácie , ak nastane nejaký problém , všetko sa dá vyriešiť. V prípade nespokojnosti s novým tovarom vrátim peniaze.
Keďže mám tri malé deti , neinformujem o nabehnutí peniažkov , ani o posielaní balíka , časovo to nestíham. Ale hneď po nabehnutí peniažkov posielam balík do 1-4 pracovných dní.Ak potrebujete tovar súrne , požiadajte ma o rýchle zaslanie , vždy vyhoviem ak je to len trochu možné. Ak sa opozdím , informujem o tom. Ak sa Vám zdá , že dodanie trvá príliš dlho , kontaktujte ma.
V poslednom čase mám veľmi zlé skúsenosti s doručovaním SP , preto vás prosím o trpezlivosť - ak balík mešká , neobviňujte ma za podvodné jednanie a podobne - nie je to moja chyba. Každá oneskorená zásielka napokon dorazila. Naopak, veľmi pekne dakujem trpezlivým maminám , ktoré vedia o nedodržovaní doručovacích termínov pošty a tiež chápu moju zaneprázdnenosť popri troch malých deťoch.
Obchodné , dodacie a reklamačné podmienky


I. Tovar si môžete zakúpiť na našej webovej stránke, poprípade si ho môžete objednať telefonicky.

II. Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a prípadne i email.

III. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

IV. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme emailom alebo telefonicky.

V. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8.00–18.00. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

VI. Tovar je možné si vyzdvihnúť aj osobne v sídle firmy, pokiaľ tak uvediete v objednávke.
VII. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane kupujúci poštou najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

VIII. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

IX. Vyhradzujeme si právo zmeny cien.

X. Povinnosť spätného odberu elektrického spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska. V prípade záujmu Vám s odvozom starého spotrebiča radi pomôžeme.

XI. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
XII. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

XIII. Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.11.2010. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Dodanie :
prostredníctvom Slovenskej pošty , alebo kuriéra EMS
o podmienkach dodania informujem ihneď po objednávke
Náklady na dopravu sú účtované takto :
Slovenská pošta
do 0,5 kg............. 1,60 €
od 0,5-2 kg......... 2,60 €
od 2-10 kg ...........4,- €
od 10-15 kg........ 5,- €

EMS kuriér......... od 15-30 kg........ 10,-
V prípade dobierky sa suma za poštovné navyšuje o 1 euro.

Objednávku je možné stornovať do 24 hodín písomne, telefonicky , alebo mailom.

V prípade , že objednaný tovar nebudeme schopní dodať v stanovenom termíne , budeme o tom informovať . Takúto objednávku je možné stornovať. V prípade zaplatenia za tovar vopred, bude platba vrátená do 7 dní od oznámenia o nedodaní tovaru.

Pre všetky nové produkty platí zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Nevzťahuje sa opotrebovanie výrobku a vady spôsobené nesprávnym používaním , alebo vadami , ktoré vzniknú neodborným zásahom tretej osoby.(neautorizované servisné stredisko a pod.)

Na veci použité neplatí záruka, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje iba na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí zákazníkom. Ak vyjde takáto vada najavo až dodatočne, je stanovené dvanásť mesačná lehota pre reklamáciu vady kupujúcim a pre uplatnenie práva zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané v inzeráte alebo v všeobecne v obchodných podmienkach.

Kontaktná osoba : Ing. Katarína Horská , tel : 0915 929318

Contessa s.r.o.
Ždiar 651, 05955

Okresný súd Prešov, odd.Sro, vložka č.21982/P

IČO : 44 868 863
IČ DPH :SK1022888648

č.ú: 2647542651/0200 Všeobecná úverová banka

e-mail: e-mama@e-mama.sk

Infolinka: +421(0)944 108 323
(v pracovných dňoch 8.00-16.00)
Podmínky byly naposledy upraveny: 22.10.2014, 11:49
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt