. .. .. .. .. .. .. .
. . . .
PODMÍNKY PRODEJE
Jan Dvořák (dvorak1) ID 220791
Ing. Jan Dvořák
mimibazar.sk/dvorak1
Bazárik v Čechách
Oblasť: ČESKÁ REPUBLIKA
+PRIDAŤ K OBLÚBENÝM (prihlásení)
Registrácia: 3.11.2011
Naposledy: 12.7.2019 11:46
INZERTNÉ FOTOGRAFIE 0
predám | kúpim
vymením | darujem | požičiam
zadarmo k objednávke
zľavy | akcie | odkazy
odkazy na aukcie
PREBIEHAJÚCE AUKCIE
PODMIENKY PREDAJA
65163613
DIČ CZ7012035382
HODNOTENIE 25
RODINNÉ FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módna show
Spokojní zákazníci
Moje hobby
Záhrada
Naše bývanie
Poradňa
Domáci maznáčikovia
Zberateľstvo
Naše úlovky
KOMENTÁRE
VTIPY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
1. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov: Ing. Jan Dvořák
Sídlo: Fischerova 690/23, 779 00 Olomouc, Nové Sady, Česká republika
IČO: 65163613
IČ DPH: CZ7012035382
Zapísaný v Živnostenskom registri Českej republiky od 26.6.1996
E-mail: mysiacik@mysiacik.sk
Kontaktná adresa: Fischerova 690/23, 779 00 Olomouc, Nové Sady, Česká republika
Adresa pre zasielanie tovaru: Fischerova 690/23, 779 00 Olomouc, Nové Sady, Česká republika

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby.

Predávajúci prijíma iba platby vopred bankovým prevodom. Za tento spôsob platby si neúčtuje žiadne poplatky.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

Zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú kupujúcemu zrejmé z vlastného procesu objednávky vo forme elektronického formulára. Kupujúci podáva objednávku stlačením tlačidla ´Odpovedať na inzerát´ so zaškrtnutím možnosti ´záväzne objednať´. Pred podaním objednávky má kupujúci možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát objednávky.

Podľa zákona o evidencii tržieb v platnom znení je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe a jej zaslaním e-mailom.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené ´aktuálne skladom´, predávajúci tovar odošle podľa prevádzkových možností čo najskôr, zvyčajne do 3 pracovných dní. V prípade platby bankovým prevodom predávajúci odošle tovar až po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, dodá predávajúci kupujúcemu súčasne s tovarom.

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Predávajúci doručuje výhradne Slovenskou poštou, cena doručenia je vždy uvedená u ponuky tovaru.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo predajného dokladu.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že ku splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovarov (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a u zmlúv na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal, u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík, u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovaniu alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF je dostupný k stiahnutiu na adrese https://www.mysiacik.sk/downloads/return.pdf

5. Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, neodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do 2 rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny. Ak to nie je k povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas 6 mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6. Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci alebo bezplatné odstránenie vady opravou alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

7. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadaviek na spôsob vybavenia reklamácie.

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie vo formáte PDF je dostupný k stiahnutiu na adrese https://www.mysiacik.sk/downloads/complaint.pdf

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie online, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

8. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente na adrese https://www.mysiacik.sk/privacy. Informácie o cookies sú uvedené v samostatnom dokumente na adrese https://www.mysiacik.sk/cookies.

9. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke http://www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

10. Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ochranný a prepravný obal od tovaru odložte prosím na obcou určené miesto na ukladanie odpadu. Správnou likvidáciou obalu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, v platnom znení.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom. V prípade, že sa bydlisko alebo obvyklý pobyt kupujúceho nachádza v členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a právny poriadok tohto štátu poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, potom je v právnych vzťahoch poskytovaná kupujúcemu táto vyššia miera ochrany.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 14. apríla 2019.

Skôr účinné obchodné podmienky poskytne predávajúci na vyžiadanie.
Podmínky byly naposledy upraveny: 14.4.2019, 11:01
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt