.
PODMÍNKY PRODEJE
Obchodné podmienky spoločnosti Ján Valent-Glik, so sídlom Tatranská 3, 93401 Levice, IČO 41 254 091, zapísaná na:Okresný úrad Levice, Odbor živnostenského podnikania Levice, číslo živnostenského registra 402-13371Adresa:

Ján Valent-Glik

Tatranská 3

934 01 Levice

IČO-41 254 091

DIČ-1042514715

Nie sme platcami DPH

Kontakt-email:info.77market@gmail.com

Tel: +421(0)940 194 698 -pondelok-štvrtok, pracovné dni od 16:00-17:00 hod.

Banka:Poštová banka


Číslo účtu v tvare IBAN: SK3565000000000096042722Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

info@soi.sk

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.Predajca sa zaväzuje:

-že všetky osobné údaje zákazníka, získané prostredníctvom objednávky slúžia výlučne na predaj konkrétneho produktu a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané(spracovávame osobné údaje).

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.Predajca nezodpovedá za:

-oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

-oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Kupujúci sa zaväzuje:

-zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

-tovar riadne prevziať, bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalov a obsahu zásielky. V prípade akýchkoľvek chýb oznámiť túto skutočnosť bezodkladne predajcovi.

1) Storno objednávkyAk zákazník po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa pomýlil v objednávke, má možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť nám e-mailom. Následne pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Po potvrdení objednávky predávajúcim ju môže kupujúci stornovať iba v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním tovaru bol predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť

b) tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

c) bez uvedenia dôvodu (napr. ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase objednávku, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim atď.)

3) Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté nosením alebo používaním produktu. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s produktom alebo na mechanické poškodenie.Postup pri reklamácií:a) Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o kúpe, ktorý slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám ihneď zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu.

b) V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnený doklad o kúpe, či nedostanete žiaden doklad o nákupe tovaru, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu.

c) V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás e-mailom. Je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu chybný tovar v pôvodnom balení s uvedením:

-presnej špecifikácie tovaru
-množstvo tovaru
-dôvod reklamácie
-meno, priezvisko, celú adresu a podpis osoby, ktorá reklamuje tovar
-kópiu dokladu o kúpe

Tovar zasielajte formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa §12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci právo na vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, pri nákupe v našom e-shope je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy až do 15 dní od prevzatia tovaru. Pred odoslaním tovaru je povinnosťou kupujúceho oznámiť to e-mailom predajcovi. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu na vlastné náklady(v doporučenej zásielke, nie na dobierku)spolu s kópiu dokladu o kúpe, nepoškodený a kompletný spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii na skopírovanie nižšie(postačuje v elektronickej podobe). Do 14 dní odošleme zaplatenú sumu za konkrétny výrobok(výrobky) na zákazníkov účet.

5) Dodanie tovaru

Sme výlučne zásielková firma, preto osobný odber nie je možný.Objednávky štandardne expedujeme do 3 pracovných dní, v prípade ak jedna alebo viac položiek z objednávky nie je na sklade, tak objednávku expedujeme za 8-18 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri dobierke a pri platbe vopred od prijatia platby za objednávku(o tejto skutočnosti zákazníka informuje vopred a zákazník má právo sa rozhodnúť, či trvá na vybavení objednávky za daných okolností alebo nie). Zásielky odosielame výlučne prostredníctvom Slovenskej pošty, deklarovaná doba doručenia je 1-3 prac. dni. V niektorých prípadoch môže doručenie zásielky trvať dlhšie ako je uvedená doba doručenia, z dôvodu štátnych sviatkov alebo iných dní pracovného pokoja, firemnej dovolenky a podobne na strane dodávateľa alebo oneskoreného doručenia zo strany Slovenskej pošty.

Ak zákazník nedostane svoju objednávku do 30 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, respektíve od zvolenia dobierky ako spôsobu platby má právo odstúpiť od kúpy. V prípade, že bola objednávka hradená bankovým prevodom, bude mu celá zaplatená suma do 24 hodín vrátená späť na účet.
O presnom dátume odoslania zásielky vždy zákazníka informujeme e-mailom. V prípade, ak do 5 pracovných dní od odoslania zásielky zákazník nedostane svoju objednávku alebo oznámenie o uložení zásielky je povinný o tom predajcu bezodkladne informovať.6) Neprevzatie zásielky

Ak si zákazník neprevezme zásielku, ktorú zaplatil vopred prevodom alebo poštovou poukážkou je povinný opätovne uhradiť plnú výšku poštovného. Po úhrade mu bude objednávka znovu odoslaná. Ak si zákazník neprevezme zásielku hradenú ako dobierka je povinný uhradiť cenu dobierky + poplatok 3,00 euro, v ktorom je zahrnutá aj čiastka, ktorú si účtuje Slovenská pošta za vrátenie zásielky odosielateľovi pri dobierke. Platbu treba uskotočniť tak, aby bola do 5 pracovných dní pripísaná na náš účet. V prípade neuhradenia platby budú podniknuté právne kroky k vymáhaniu podlžnosti od zákazníka.

7)Spôsob platby, poštovné:

a) Platba vopred bankovým prevodom(alebo poštovou poukážkou) na vyššie uvedené číslo účtu , do variabilného symbolu uvádzajte prosím číslo objednávky. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu sa dodávka tovaru môže neúmerne predĺžiť. Platbu prosím vykonajte tak, aby bola najneskôr do 5 pracovných dní pripísaná na náš účet, pokiaľ sa vopred nedohodneme inak. Po 5 pracovných dňoch zaniká kupujúcemu nárok na objednaný tovar a môže byť od neho vymáhané odškodné za zrušenie objednávky kvôli neuhradeniu platby.

a)Platba vopred-poštovné a balné -2,49 euro


b) Dobierka-za tovar zaplatíte pri doručení

Dobierka-poštovné a balné -3,99 euroTovar odosielame štandardne II. triedou(doporučená zásielka alebo dobierka).Slovenská pošta uvádza dobu doručenia takejto zásielky do dvoch pracovných dní. Pokiaľ si želáte urýchliť doručenie, uveďte to prosím do objednávky poznámku I. trieda. Príplatok k poštovnému za zásielku I. triedou je 0,2 euro(zásielka by mala byť doručená na nasledujúci pracovný deň odo dňa podania).

Pri objednávke viac ako jednej položky platí zákazník vždy len jedno poštovné(vždy to vyššie).

Každú zásielku si môžete dať poistiť (cena poistenia 1,10 euro).

Pre zákazníkov mimo územia SR bude poštovné a balné stanovené na základe konkrétneho štátu kam sa má zásielka doručiť(informujte sa prosím vopred).UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho prevedené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet ďalej už nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osob.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ PROSTREDNÍCTVOM www.77-market.eu

v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z.KUPUJÚCI : PREDÁVAJÚCI:Meno a priezvisko: ........................................................Obchodné meno: Ján Valent-Glik

Ulica a číslo domu: .........................................................Ulica a číslo domu: Tatranská 3

Mesto a PSČ: ......................................................... Mesto a PSČ: Levice 93401

Telefón: .......................................................... IČO: 47 254 091 DIČ: 1042514715

E-mail: ........................................................... E-mail: info.77market@gmail.comTýmto žiadam o vrátenie peňazí za tovar, ktorý som si objednal/a z vašej internetovej stránky

www.77-market.eu. Tovar posielam spolu s týmto listom a uplatňujem si právo na vrátenie plnej kúpnej ceny tovaru podľa zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom

predaji.

Doplňujúce údaje:

Objednávka č. : ............................................................... zo dňa : ....................................................

Tovar som prevzal/a dňa: ................................................

od poštového doručovateľaŽiadam o vrátenie:

plnej hodnoty faktúry bez nákladov na prepravu ( všetok tovar uvedený na faktúre je súčasťou tejto

zásielky)

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý počet/druh tovarov)

V tomto prípade uveďte prosím vrátený tovar a počet kusov: ................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Požadovanú sumu za vrátený tovar mi prosím pošlite prevodom na môj účet č.:./...........

V zmysle zákona nie som povinný/á uvádzať dôvod vrátenia tovaru.

Prehlasujem, že vrátený tovar je nepoškodený, nepoužitý, v originálnom obale so všetkými súčasťami

a vraciam ho späť do 15 dní od jeho doručenia (prevzatia).V..................................dňa........................................... ......................................................podpis
Podmínky byly naposledy upraveny: 20.11.2023, 18:51
Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Cookies | Kontakt | Jednotné kontaktné miesta
Autorské práva k publikovaným materiálom | Podmienky pre používanie služby informačnej spoločnosti | Informácie o spracovaní osobných údajov
Informácie o fungovaní interného systému | Nastavenie súkromia | Vlastnícka štruktúra

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodávatelia obsahu