.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Mgr. Miloslav Výboh
Miloslav Výboh

D.Ertla 1450/5
Zvolen
96001
Slovenská republika

IČO 45869456
DIČ 1031953736
IČO DPH SK1031953736

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Milé zákazníčky a zákazníci,
ďakujem za Vami prejavený záujem o tovar ponúkaný v mojom bazáriku. Pred uskutočnením obchodu si prosím prečítajte obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mimibazar.sk/tiptopveci

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci a zároveň osoba zodpovedná za prevádzku obchodu:
Mgr. Miloslav Výboh
Sídlo, kontaktná adresa a zároveň adresa na uplatnenie reklamácie:
D. Ertla 1450/5, 96001 Zvolen, e-mail: tiptopveci@gmail.com
IČO: 45 869 456
DIČ: 1031953736
Živnostenský register: Okresný úrad Zvolen,
spisová značka: OU-ZV-OZP-2017/011096-2,
č. živnostenského registra: 670-20230
Nie som platca DPH.

Pre komunikáciu so zákazníkmi používame vnútornú poštu mimibazar.sk/tiptopveci alebo
e-mailovú adresu: tiptopveci@gmail.com.
Spracovanie dopytu: do 24 hodín počas pracovných dní.

1.2. Kupujúci:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar z ponuky predávajúceho.

1.3. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46,
974 00 Banská Bystrica 1,
Odbor výkonu dozoru,
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71,
fax č. 048/412 46 93

2. Objednanie tovaru
2.1. Pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne všetky požadované údaje, a to meno kupujúceho, adresu dodania, e-mailovú adresu kupujúceho a telefónne číslo kupujúceho, zoznam objednaného tovaru z ponuky.
2.2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu uvedenú v internetovom obchode.
2.3. Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín e-mailom alebo vnútornou poštou mimibazar.sk/tiptopveci.

3. Platby
3.1. Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za tovar, ktorého objednávku predávajúci potvrdil, ako aj náklady na prepravu objednaného tovaru (poštovné).
3.2. Výška nákladov na prepravu (poštovného) závisí od zvoleného spôsobu doručenia a hmotnosti objednaného tovaru a predávajúci ju uvedie v podkladoch na platbu (zálohovej faktúre).
3.3. Balné hradí predávajúci.
3.4. Platbu môže kupujúci uskutočniť tromi spôsobmi:
3.4.1. vopred bankovým prevodom na účet: SK64 0200 0000 0038 5150 7858
3.4.2. vopred poštovou poukážkou na účet: SK64 0200 0000 0038 5150 7858
3.4.3. vopred vkladom hotovosti na účet: SK64 0200 0000 0038 5150 7858
3.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list a bude zaslaná, resp. odovzdaná kupujúcemu spolu s tovarom.

4. Dodacie podmienky
4.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.
4.2. Tovar prítomný na sklade predávajúceho bude odoslaný najneskôr do 2 pracovných dní po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho.
4.3. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, predávajúci zabezpečí a záväzný termín dodania objednaného tovaru uvedie kupujúcemu v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Predpokladaný termín dodania je uvedený pri každom tovare jednotlivo.
4.4. Kupujúci sa s predávajúcim vopred dohodne na jednom z troch spôsobov dodania tovaru:
a) dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty,
b) doručovateľskou spoločnosťou (nábytok a objemný tovar),
c) osobné prevzatie objednaného tovaru po úhrade kúpnej ceny tovaru vopred, pričom termín a miesto prevzatia si kupujúci a predávajúci dohodnú telefonicky alebo e-mailom.
4.5. Cena za dopravu tovaru na miesto dodania je v súlade s cenníkom príslušnej doručovateľskej spoločnosti a bude uvedená v zálohovej faktúre.
4.6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. O tejto situácii bude informovať kupujúceho bezodkladne e-mailom alebo telefonicky a vráti kupujúcemu uhradenú sumu v plnej výške, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia zrušenia objednávky.
4.7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak kupujúci uvedie chybné kontaktné údaje a nie je možné sa s ním skontaktovať.
4.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
4.9. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky od prepravcu skontrolovať jej celistvosť a neporušenosť obalu. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je potrebné riešiť s prepravcom. Kupujúci nie je povinný takýto tovar prevziať a o zistenom poškodení musí ihneď informovať predajcu. V prípade poškodenia, resp. straty balíka podá predávajúci reklamáciu na dopravnú spoločnosť (Slovenskú poštu). V prípade uznania reklamácie predávajúci vyplatí sumu obdržanú od dopravnej spoločnosti (Slovenskej pošty) kupujúcemu.
4.10. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa). Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom riešenia vzniknutej situácie.
4.11. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.

5. Záruka a reklamácie
5.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
5.2. Záručná doba na nový tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
5.3. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov.
5.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
5.5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
5.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
5.7. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.
5.8. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené prepravcom
5.9. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby v reklamačnom protokole.
5.10. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim, resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
5.11. POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
5.11.1. Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
5.11.2. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
5.11.3. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
5.11.4. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
6.1. Kupujúci má právo vrátiť tovar zakúpený v internetovom obchode www.mimibazar.sk/tiptopveci a odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.
6.2. Uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu pred vrátením zakúpeného tovaru, a to jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:
Mgr. Miloslav Výboh, D. Ertla 1450/5, 960 01 Zvolen, email: tiptopveci@gmail.com

Spotrebiteľ môže použiť nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Predávajúci: Mgr. Miloslav Výboh, D. Ertla 1450/5, 960 01 Zvolen, email: tiptopveci@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:.................................................

Dátum objednania:...............................................

Meno a priezvisko kupujúceho:................................................................

Adresa kupujúceho:.......................................................................................

Dátum:......................................


6.3. Tovar je povinný kupujúci vrátiť úplný a nepoškodený.
6.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
6.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
6.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
6.7. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
6.8. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
6.9. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
6.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
d) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

7. Alternatívne riešenie sporov
7.1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tiptopveci@gmail.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
7.2. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov
8.1. Pri zadávaní objednávky, kupujúci vypĺňa niektoré osobné údaje - najmä meno a priezvisko, adresu, identifikačné údaje firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.
8.2. Osobné údaje kupujúceho v internetovom obchode www.mimibazar.sk/tiptopveci sa nezverejňujú a neposkytujú žiadnym iným subjektom, s výnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho. Osobné dáta nebude predávajúci bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Údaje môže kupujúci zmeniť formou písomného oznámenia predávajúcemu na email: tiptopveci@gmail.com, alebo na kontaktnú adresu sídla predávajúceho.
8.3. Odoslaním objednávky berie kupujúci na vedomie, že predávajúci, t.j. internetový obchod www.mimibazar.sk/tiptopveci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje na žiadosť kupujúceho, uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Ďalej má kupujúci práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Objednaním tovaru z internetového obchodu www.mimibazar.sk/tiptopveci kupujúci berie na vedomie tieto Všeobecné obchodné podmienky.
9.2. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
9.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.
9.4. Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet. Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.Ak potrebujete ďalšie informácie o ponúkanom tovare alebo o možnostiach a podmienkach uskutočnenia obchodu, neváhajte ma kontaktovať, veľmi rád odpoviem.
Prajem príjemné nakupovanie o:)))
Miloslav
Podmínky byly naposledy upraveny: 11.1.2018, 12:37
© 2004-2018 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Kontakt | Nájdete nás na Facebooku