.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Lucia Ulbriková

SNP 46/6
Handlová
97251
Slovenská republika

IČO 34339833
DIČ 1030066180
IČO DPH SK1030066180

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Dobrý deň. Ďakujem, že ste nazreli do môjho albumu.

Ponúkam 100% originálne značkové oblečenie. Originál zabalené, s visačkami a autentifikačnými kódmi originality. Preto prosím akceptujte ceny tovaru mnou stanovené a nedehonestujte značku znižovaním ceny.

Tovar odosielam po zaevidovaní vašej platby na môj účet. O prijatí platby a odoslaní balíka informujem súčasne.

Poštovné účtujem podľa taríf slovenskej pošty, v cene sú automaticky zahrnuté náklady spojené so zásielkou.

Tovar zasielam doporučene, alebo poistene, podľa našej dohody.
Na dobierku neposielam!

Ak sa stane, že objednaný tovar nebudem schopná dodať alebo ich budem môcť dodať len čiastočne, kontaktujem Vás a dohodneme sa na ďalšom postupe, príp. na vrátenie platby.

Doba dodanie, ihneď po pripísaní vašej platby,resp. maximálne do 7 pracovných dní od prijatia platby.

KONTAKTNÉ HODINY:
Pondelok : 10 - 20 hod.
Utorok : 10 - 20 hod.
Streda : 10 - 20 hod.
Štvrtok : 10 - 20 hod.
Piatok : 10 - 20 hod.
Sobota : 10 - 16 hod.
Nedeľa : voľno

REKLAMÁCIE a STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku môžte stornovať do 24 hodín mailom.
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho podľa zákona do 14 dní od obdržania zásielky bez udania dôvodu vrátiť a poslať na vlastné náklady späť na dole uvedenú adresu spolu s faktúrou. Tovar nesmie byť poškodený. Tovar je potrebné zaslať späť riadne zabalený, v 100% stave, ako bol prijatý a zaslaný doporučene. Tovar, ktorý bude vrátený na dobierku, nepreberám. Za prípadnú stratu poštou nenesiem zodpovednosť! Peniaze budú vrátené do 15 dní odo dňa, keď tovar vrátite nepoškodený.

Reklamovať nie je možné:
-výrobok/tovar poškodený prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
-výrobok/tovar znečistený , resp. jeho časti
-výrobok nesmie byť použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou , prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa -výrobok bežne používaný
-výrobok poškodený mechanicky, neodborným zaobchádzaním a manipuláciou
-výrobok poškodený úmyselne
-výrobok poškodený v dôsledku živelnej udalosti, katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach
-výrobok, ktorému vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

Záručná lehota na nový tovar je 24 mesiacov.

Na veci použité neplatí záruka, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje
len na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí kupujúcim.Ak vyjde
taká vada najavo až dodatočne, je stanovená dvanásť-mesačná lehota
pre vytknutie vady kupujúcim a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za
vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď u konkrétneho inzerátu, alebo vo všeobecne v obchodných podmienkach.

Na maily odpovedám max. do 48hod.

KONTAKT-SÍDLO FIRMY
Lucia Ulbriková
L+V sportswear
SNP 6
Handlová
97251

Email: luciaulbrik@hotmail.com

Telefón: 0905 383 585

Firma: Lucia Ulbriková
Zodpovedný vedúci: Lucia Ulbriková
IČO: 34339833 nie som platca DPH
DIČ: 1030066180
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.9.2017, 22:42
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt