. .. .. .. .. .. .. .
. . . .
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SERVERU

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SERVERA MIMIBAZAR.SK

    1. Úvodné ustanovenia


1.1. Nasledujúce podmienky upravujú podmienky používania internetových stránok www.mimibazar.sk tretími osobami - užívateľmi, najmä pravidlá inzerovania, pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľa a užívateľov za obsah stránok a pravidlá členstva.

1.2. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o užívaní portálu mimibazar.sk, uzavretej v nepísomnej forme na dobu neurčitú medzi prevádzkovateľom a užívateľom na základe registrácie užívateľa, pričom ich aktuálne znenie je užívateľom kedykoľvek prístupné na stránkach portálu vo formáte umožňujúcom stiahnutie a archiváciu. Užívateľ s týmito podmienkami súhlasí pri registrácii , pričom registrácia je možná iba pod podmienkou aktívneho vyjadrenia súhlasu s ich znením.

1.3. Pre účely týchto podmienok sú pojmy, uvedené v tomto článku, použité v nasledujúcom význame, ak nie je v týchto podmienkach uvedené ináč.

1.3.1. Bazár alebo Portál - inzertný portál " mimibazar.sk " , prevádzkovaný pod doménou zhodného znenia ;

1.3.2. Kupujúci - Užívateľ, ktorý má záujem odpovedať na inzerát predávajúceho s ponukou tovaru, a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu o kúpe ponúkaného tovaru;

1.3.3. Predávajúci - Užívateľ , ktorý sa na Portál registroval s niektorým stupňom členstva , a ktorý prostredníctvom portálu aktívne ponúka tovar na predaj ostatným Používateľom;

1.3.4. Užívateľ - osoba , užívajúca Portál na ponúkanie tovaru ako predávajúci alebo k prezeraniu jeho obsahu a k uzatváraniu kúpnych zmlúv ako kupujúci.

1.3.5. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľ Portálu
Affectio, s.r.o., IČ: 286 18 874, Závodní 1245/91, Ostrava - Zábřeh, 700 30.

1.3.6. Tovar - hmotná , peniazmi oceniteľná vec alebo služba, ponúkaná predávajúcimi na portáli , pokiaľ nie je v rozpore s týmito podmienkami alebo s právnymi predpismi;

1.4. Predávajúcim môžu byť

1.4.1. fyzické osoby nepodnikajúce, ktoré ponúkajú svoje osobné hnuteľné veci, pričom táto činnosť nie je výkonom podnikateľskej činnosti;

1.4.2. komerční predajcovia - podnikajúce fyzické alebo právnické osoby, ponúkajúce tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti a vlastniaci k predaju patričné ​​oprávnenie ( väčšinou živnostenské oprávnenie ).
 

1.5. Celý obsah bazáru a informácie na tomto bazáre majú iba informačný charakter, nie zaväzujúci, či odporúčajúci. Prevádzkovateľ považuje získané informácie za dôveryhodné, nie je však povinný aktívne sledovať a preverovať ich pravdivosť alebo súhlas s právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Obsah týchto stránok je priebežne a podľa potreby aktualizovaný a doplňovaný. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu v obsahu bazáru a jeho akejkoľvek časti a to bez predchádzajúceho upozornenia, najmä na vytvorenie nových sekcií alebo odstránenie sekcií doterajších, alebo zmeny v štruktúre rozhrania bazáru.


2. Práva a povinnosti užívateľov portálu

2.1. Registrácia a členstvo

2.1.1. Prevádzkovateľ ponúka rôzne úrovne členstva, podľa požadovaného rozsahu užívania portálu užívateľom. Základné členstvo je zadarmo, vyššie úrovne členstva sú podmienené úhradou poplatku. Informácie o jednotlivých úrovniach členstva, právach a povinnostiach s nimi spojených vrátane výšky poplatkov vrátane DPH a spôsobu ich úhrady sú k dispozícii na adrese http://www.mimibazar.sk/hvezdy.php .

2.1.2. Na prehľadávanie ponúk na portáli a reakcie na ponuky nie je vyžadovaná platená úroveň členstva, užívanie portálu na tento účel je zadarmo. Bezplatná úroveň členstva umožňuje vloženie najviac 100 inzertných fotografií.

2.1.3. Platená úroveň členstva je vyžadovaná na podávanie väčšieho množstva ponúk, ich zvýrazňovanie na homepage a pod.

2.1.4. Predpokladom zvolenia niektorej úrovne členstva je urobenie registrácie vo forme vytvorenia užívateľského účtu. Vytvorenie užívateľského účtu je ponúkané zadarmo. Registrácia je dokončená okamihom, keď je užívateľovi prevádzkovateľom zaslané potvrdenie o vykonaní registrácie na jeho e-mail - týmto okamihom je medzi prevádzkovateľom a užívateľom uzatvorená zmluva o užívaní Portálu. Užívateľský účet je aktívny ihneď po uzatvorení zmluvy, pričom odoslanie registrácie je považované za výslovnú žiadosť užívateľa o započatí s poskytovaním služieb Portálu užívateľovi. Na vykonanie registrácie pre akúkoľvek úroveň členstva nie je právny nárok - prevádzkovateľ je oprávnený akúkoľvek registráciu odmietnuť a nevykonať aj bez udania dôvodu.

2.1.5. Užívateľ je oprávnený požiadať prevádzkovateľa o zrušenie užívateľského účtu aj bez udania dôvodu, a to s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od podania žiadosti. Výpovedná lehota sa predlžuje na 3 mesiace v prípade, že sa daného užívateľského účtu týkajú negatívne hodnotenia, nedoriešené spory s ostatnými používateľmi alebo prevádzkovateľom, alebo je účet zablokovaný z dôvodu porušenia pravidiel. V prípade, že je užívateľský účet v zmysle tohto článku zrušený, nie je už možné si založiť účet nový bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa. Ak bude zistená súvislosť medzi účtom zrušeným a novým, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť aj tento nový užívateľský účet. 

2.1.6. V prípade, že prevádzkovateľ v zmysle týchto podmienok zablokuje užívateľský účet užívateľa, neznamená to zrušenie zablokovaného účtu. Po odblokovaní účtu prevádzkovateľom môže užívateľ používať svoj užívateľský účet naďalej.  

2.1.7. Počas trvania užívateľského účtu je možné prechádzať medzi rôznymi úrovňami členstva. Uhradený poplatok za doterajšiu úroveň členstva je automaticky prepočítaný na novú úroveň, pričom užívateľ si potom môže následne novú úroveň členstva sám predĺžiť. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť požiadavku na zmenu úrovne členstva na nižšie v prípade, kedy užívateľ požaduje nižšiu úroveň členstva, než ktoré musí mať (najmä komerční predajcovia ). V prípade, že komerčný predajca bude chcieť svoje členstvo znížiť, musí upraviť stav svojich fotografií tak, aby bola zmena povolená. Zmena úrovne členstva je možná 2 krát za 30 dní .

2.1.8. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený zrušiť svoju registráciu a odstúpiť tak od zmluvy o užívaní Portálu v lehote 14 dní od jej uzavretia spôsobom podľa čl. 2.1.4. Odstúpenie musí byť urobené e-mailom, zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa tak, aby bolo doručené na server prichádzajúcej elektronickej pošty prevádzkovateľa najneskôr do uplynutia 14-dňovej lehoty. Z odstúpenia musí vyplývať dostatočná identifikácia užívateľa a dátum uzatvorenia zmluvy o užívaní Portálu. K odstúpeniu je Užívateľ oprávnený použiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je pripojený v závere týchto Podmienok. Ak odstúpi užívateľ platne od zmluvy, zmluva o užívaní Portálu zaniká, pričom užívateľ má nárok na vrátenie zaplatených členských poplatkov, ak ich prevádzkovateľovi pred odstúpením uhradil, po odpočítaní pomernej časti, zodpovedajúcej výške poplatkov za dobu trvania zmluvy, na úhradu ktorých má nárok prevádzkovateľ. V prípade odstúpenia nesie užívateľ všetky náklady s týmto spojené (najmä náklady na použitie telekomunikačného zariadenia a internetového pripojenia).

 

2.2. Zákaz vytvárania duplicitných registrácií

2.2.1. Predaj tovaru na portáli je určený predovšetkým pre nepodnikajúcich jednotlivcov, ktorí tu môžu predávať a nakupovať svoje hnuteľné veci. Možnosť tejto inzercie majú všetci užívatelia bezplatne. Ak sa stanú platiacimi inzerentmi v niektorej z platených úrovní členstva, získavajú rôzne výhody. Môžu sa zúčastňovať súťaží, ich inzeráty sú zobrazované prednostne, môžu vkladať viac fotografií, inzeráty môžu aktualizovať a nemusia ich vkladať znova.

2.2.2. Počet predajných fotografií je u neplatiacich inzerentov limitovaný na počet 100 celkom , u platiacich podľa zvolenej úrovne členstva.

2.2.3. Za vážne porušenie podmienok je považovaná skutočnosť, kedy sa užívateľ zaregistruje pod iným účtom za účelom obchádzania tejto podmienky. V tomto prípade môže byť tento účet zablokovaný, prípadne celkom zrušený.

2.2.4. Bez vedomia prevádzkovateľa nemožno zriadiť viac registrácií z jedného PC či domácnosti alebo sa prihlásiť na viac účtov. Prevádzkovateľ je oprávnený pri blokácii užívateľa zablokovať ako konkrétneho užívateľa, tak aj konkrétne PC alebo IP adresu. Je ZAKÁZANÉ poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám.


2.3. Komerční predajcovia

2.3.1. Komerčným predajom je myslený predaj a ponuka nových vecí, starších vecí vo väčšom množstve, second hand, outlet oblečenie vrátane tzv. customer return, oblečenie a vecí na objednávku, vlastná výroba ( napr. pletenie, háčkovanie, ďalšie ručné práce, výroba výrobkov na objednávku ) a podobne. Užívateľ, ktorý ponúka veci komerčnej povahy (nové veci, veci na objednávku, veci vo väčšom množstve než obvyklom) si je vedomý, že pre predaj týchto vecí môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.

2.3.2. Za komerčných predajcov sú považovaní aj predajcovia kozmetiky, drogistického tovaru a potravinových doplnkov (napr. Avon , Oriflame , LR , Eurona , FM Group , Dedra , Just , Herbalife , OKG ), predajcovia domácich potrieb ( napr. Tupperware ), predajcovia šperkov, užívatelia ponúkajúci prácu ( vrátane privyrobenia ), požičiavanie za poplatok a prenájom, ponuka vlastných výrobkov a služieb na objednávku, registrácie do rôznych MLM firiem a podobne. Možnosti vkladania týchto inzerátov je možné iba pre platiacich inzerentov od členstva Zafír a vyššie.

2.3.3. Za komerčných predajcov sú ďalej považovaní predávajúci, ktorí majú vlastné e - shopy a vlastné inzertné stránky umiestnené na iných stránkach na internete mimo portál.

2.3.4. Ak má užívateľ úroveň členstva nezodpovedajúce podmienkam inzercie na stránkach , členstvo mu môže byť prepnuté na najbližšie potrebné členstvo. ( Napr. užívatelia s členstvom Ametyst alebo Rubín, ktorí začnú ponúkať vo svojich fotoalbumoch predaj komerčný ( nový tovar, služby, viac veľkostí použitých vecí , veci na objednávku, vlastné výrobky, ponuku práce a pod.)

2.3.5. Mimibazar je určený pre maloobchodný predaj. V prípade, že chce užívateľ ponúkať veľkoobchodnú ponuku tovaru, môže využiť klasickú formu inzercie pomocou reklamných formátov ( napr. baner, ikonka, platený PR článok ).

2.3.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za splnenie informačných povinností zo strany komerčných predajcov voči kupujúcim - spotrebiteľom v zmysle § 1810 a násl. zák. č 89 / 2912 Zb., Občianskeho zákonníka. Informácie, ktoré je predávajúci povinný oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy dištančným spôsobom, a ktoré nie sú obsiahnuté v inzeráte, je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu iným spôsobom mimo portál.

     

2.4. Pravidlá inzercie

2.4.1. Fotoalbumy a fotografie bez udania konkrétneho tovaru, ceny a popisu tohto tovaru, napr. " Pridali sme nové veci, príďte sa pozrieť na naše webové stránky " sú považované za zakázanú formu reklamy. Rovnako využívanie názvu fotoalbumu vo formáte odkazu na iné stránky je neprípustné. Pre tieto účely je možné využiť formu platenej reklamy vo forme odkazov na webové stránky pod inzerátmi a vo vizitke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť či celkom odstrániť fotografie a fotoalbumy porušujúce tieto pravidlá.

2.4.2. V prípade , že užívateľ využíva na portáli služby neinzertného charakteru ( rodinné fotografie, komentáre ), nesmie ich zneužívať na vkladanie alebo podporu inzercie. Pri rodinných fotografiách v akejkoľvek sekcii nesmie byť uvedené, že je možnosť tovar kúpiť, objednať, nechať vyrobiť a podobne. Využívanie rodinných fotografií, receptov alebo návodov na komerčné účely ( ponúkanie tovaru alebo služieb alebo odkazovanie na ponuky ) je považované za užívanie portálu na komerčné účely, a v prípade zistenia takéhoto používania je dotyčný užívateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi poplatok za členstvo úrovne " Zafír " alebo vyššie, podľa rozsahu zisteného konania. Do okamihu aktivácie danej úrovne členstva a plnej úhrady poplatku, alebo odstránenie všetkých nezákonných informácií a fotografií je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť oprávnenia daného užívateľského účtu ( obmedzenie vkladanie fotografií ). Rodinné fotografie a komentáre nesmú slúžiť na reklamu na iné webové stránky, hoci nekomerčného charakteru.

2.4.3. Na portáli je zakázané ponúkať nasledujúci tovar :

- tovar, ktorého kúpa, ponuka alebo predaj porušuje práva tretích osôb k duševnému vlastníctvu ( napr. autorské práva alebo práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochrannej známke, vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory ) ako aj iné práva tretích osôb ( napr. právo na ochranu mena, osobnosti a prejavov osobnej povahy ) ;

- tovar nebezpečný svoju zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, najmä tovar, nespĺňajúci zákonné informačné povinnosti voči spotrebiteľovi ;

- tovar u ktorého bol porušený obal a mení potom dobu spotreby, tovar po expirácii ( otvorené potraviny, detská strava, doplnky, kozmetika ) ;

- tovar u ktorého končí čas expirácie , prípadne je nutné na túto končiacu expiráciu jasným a viditeľným spôsobom upozorniť ;

- tovar na ktorý nebolo vydané vyhlásenie o zhode ( označenie výrobku značkou CE ), ( Značka CE dokladá, že výrobok vyhovuje požiadavkám, ktoré sú na neho kladené podľa všetkých záväzných predpisov vzťahujúcich sa k tomuto výrobku v zmysle požiadaviek na bezpečnosť , ochranu pred nebezpečným napätím, EMC, hygienu, ochranu životného prostredia a ďalších. )

- tovar slúžiaci propagande a podnecovaniu k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľstva, alebo prostredníctvom ktorého je možné priamo naplniť skutkovú podstatu niektorého iného trestného činu, napríklad obsahujúce detskú pornografiu alebo na ňu akýmkoľvek spôsobom odkazujúce;

- tovar erotického charakteru ( napr. erotické pomôcky a podobné ) ;

- zbrane a strelivo v zmysle zákona č 119/2002 Z. z., o zbraniach;

- tovar bez kolkových známok, ak právne predpisy označenie kolkovými známkami pre tovar vyžadujú

- tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže ;

- rádioaktívne látky, jedovaté a výbušné látky a iné chemikálie ohrozujúce zdravie,

- akékoľvek chránené rastliny, výrobky a prípravky z chránených živočíšnych druhov a rastlín a preparáty z nich;

- ľudské orgány;

- cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné nástroje, úvery, pôžičky, a iné finančné deriváty;

- tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom , ale ktorého používanie je zakázané;

- drogy a iné omamné alebo psychotropné látky vrátane alkoholu;

- liečivé prípravky a zdravotnícke pomôcky, v rozsahu obmedzení daným právnymi predpismi.

2.4.4. Je zakázané v názvoch alebo textoch inzerátov používať názvy iných, viac populárnych výrobcov alebo výrobkov, než akým je inzerovaný tovar. Príkladom je napríklad použitie slova NEXT u tovaru, ktorý nie je tovarom tejto značky, vrátane porovnania s touto značkou ( napr. " v štýle NEXT " a podobne ). Takéto konanie je považované za porušenie práv k ochrannej známke, alebo za konanie nekalej súťaže. Prevádzkovateľ nie je oprávnený takéto konanie aktívne vyhľadávať, ale na základe upozornenia vlastníka ochrannej známky alebo označenia je povinný inzerát bezodkladne odstrániť bez toho, aby o tom musel informovať predávajúceho. Prevádzkovateľ je však oprávnený takto postupovať aj v prípade, že takéto jednanie zistí aj vlastnou činnosťou bez predchádzajúceho upozornenia oprávnenou osobou.

2.4.5. Je zakázané zaraďovať veci do iných kategórií, než do akej inzerovaný tovar patrí za účelom zvýšenia počtu zobrazení. Rovnako tak nie je povolené nesprávne uvádzať, pre koho je vec určená (dievčatá / ženy, chlapci / muži, všetci), uvádzať klamlivú veľkosť alebo výrobcu. Takéto inzeráty je prevádzkovateľ oprávnený bez upozornenia odstrániť.

2.4.6. Je zakázané vkladať inzeráty bez zreteľnej identifikácie konkrétneho ponúkaného kusu tovaru, bez zreteľného zobrazenia jeho stavu a bez jeho popisu ( príkladom je ponuka vecí v tzv. balíkoch alebo iných baleniach, kedy je ako fotografia použitá hromada vecí len s popisom ).

2.4.7. V inzercii je zakázané používať tzv. katalógové fotografie nezobrazujúce konkrétny ponúkaný kus tovaru ( teda oficiálne fotografie zhotovené výrobcom alebo distribútorom tovaru ) bez súhlasu výrobcu - použitie katalógových fotografií bez súhlasu výrobcu je porušením autorských práv k týmto fotografiám, pričom pre postup prevádzkovateľa platí článok 2.4 .4 . Ďalej je v inzercii zakázané používať akékoľvek iné fotografie, ktoré nezobrazujú konkrétny kus ponúkaného tovaru a jeho stav.

2.4.8. Užívateľ je povinný používať pre dané funkcie systému vždy len konkrétny nástroj na tento účel vytvorený a ponúkaný prevádzkovateľom na portáli ( napr. ak užívateľ vkladá odkaz na aukcie , potom už nie je oprávnený zahlcovať systém odkazmi vo forme odkazov, akcií a podobne. Na jednu aukciu môže smerovať iba jeden odkaz , a to vo forme odkazu na aukciu. ) v prípade porušenia tohto pravidla je prevádzkovateľ oprávnený aukciu aj všetky odkazy na ňu bez upozornenia odstrániť.

2.4.9. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený odstrániť všetky inzeráty, ktoré neobsahujú ponuku konkrétneho identifikovateľného tovaru alebo služby za konkrétnu cenu ( najmä inzeráty označené " Nosíme ", " Predané ", " Budeme nosiť ", " Predám najvyššej ponuke ", " Budeme predávať ", " predrezervácia ", " Cenu ponúknite ", " Cena dohodou", " Spokojný zákazník " a pod. V prípade opakovaného porušenia tohto pravidla je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť možnosti dispozície daného užívateľa s jeho užívateľským účtom, alebo užívateľa zablokovať.

2.4.10. Je prísne zakázané využívať odkazy pre užívateľov, odpovede na inzerciu a diskusie pre zasielanie reklamy na výrobky, na ponuku prác a rôzne iné ponuky nesúvisiace s predajom konkrétnej veci. Toto obmedzenie sa týka aj reklamy na iné stránky (na tento účel je nutné využiť platených reklamných kampaní).

2.4.11. Užívatelia, ktorí prevádzkujú vlastné bazáre podobného zamerania a majú záujem na portál vkladať odkazy na tento vlastný bazár, tak môžu urobiť len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom.

2.4.12. Pornografia a obchod so sexuálne orientovanou tematikou je zakázaný, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o detskú pornografiu, alebo nie, vrátane vkladania odkazov na umiestnenie tohto obsahu inde na internete. Užívatelia berú na vedomie, že takýto obsah, hoci nie je svojou podstatou protiprávny, je v rozpore so zameraním portálu a je schopný poškodiť dobrú povesť portálu medzi užívateľmi a verejnosťou.

2.4.13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie alebo úpravy inzerátov, ktoré nemajú súvislosť so zameraním portálu ( portál je určený pre inzerciu hlavne detského oblečenia a vecí súvisiacich s deťmi a rodinou, prípadne s oblečením súvisiacim s tehotenstvom ).

2.4.14. Je zakázané vkladať medzi inzeráty a rodinné fotografie žiadosti o príspevky na rôzne zbierky. Všetky tieto žiadosti je nutné konzultovať s prevádzkovateľom. Zbierky možno organizovať len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa. Individuálne zbierky budú povolené len úplne výnimočne. Užívatelia nie sú tiež oprávnení spájať ponuky sa zbierkou financií na akýkoľvek účel ( napr. inzerát typu " Kúpou prispejete na .... " ).


3. Zodpovednosť, práva a povinnosti prevádzkovateľa

3.1. Prevádzkovateľ je poskytovateľom služby informačnej spoločnosti, spočívajúcej v ukladaní informácií poskytnutých samotnými užívateľmi, v zmysle § 5 zák. č 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. S ohľadom na túto skutočnosť prevádzkovateľ nezodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý užívatelia vložia na portál, s výnimkou prípadov, kedy je na protiprávnosť obsahu preukázateľne upozornený oprávnenými osobami, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni. Prevádzkovateľ nie je v zmysle § 6 zák. o niektorých službách informačnej spoločnosti povinný aktívne vyhľadávať protiprávny obsah vložený užívateľmi na portál. Táto zodpovednosť prevádzkovateľa nemá žiadny vplyv na oprávnenie prevádzkovateľa dočasne alebo natrvalo odstrániť akúkoľvek informáciu, vloženú užívateľmi na portál v prípade, že samostatne získa akékoľvek podozrenie z jeho protiprávneho charakteru, alebo odmietnuť zverejnenie takejto informácie. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú svojou podstatou protiprávne, ale môžu poškodiť dobré meno a záujmy prevádzkovateľa alebo portálu.


3.2. V prípade, že prevádzkovateľ v rámci svojej zodpovednosti podľa predchádzajúceho článku získa preukázateľne informáciu o protiprávnosti informácií uložených užívateľmi na portál ( najmä informácie o porušovaní práv k ochranným známkam, alebo o porušovaní autorských práv k fotografiám ), odstráni tieto informácie z portálu bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. O odstránení informácií a o ich dôvode nie je povinný informovať užívateľa. Tento postup prevádzkovateľa je výkonom jeho povinnosti podľa § 5 zák. č 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a nezodpovedá za škodu, vzniknutú užívateľom v tejto súvislosti. Užívatelia berú na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný ani oprávnený vyhodnocovať mieru nezákonnosti uložených informácií a túto protiprávnosť posudzovať . Informácie preto vždy odstráni, ak oznámenie o protiprávnom charaktere informácií je dostatočne určité a nevyvolá pochybnosti.

3.3. Užívatelia berú na vedomie, že internetový obchod obsahuje riziká, ktoré spočívajú v povahe používaného média. Sú si vedomí problematickej identifikácie užívateľov na internete a nemožnosti overenia pravdivosti vkladaných identifikačných informácií zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť identifikačných údajov užívateľov, vrátane komerčných predajcov .

3.4. Vzhľadom k vyššie uvedeným limitom zodpovednosti a povahe portálu, ako inzertnej služby, nie je prevádzkovateľ kúpnou stranou jednotlivých kúpnych zmlúv , uzatváraných medzi predávajúcimi a kupujúcimi, ani sa na uzatváraní týchto kúpnych zmlúv žiadnym spôsobom nezúčastňuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neplnenie povinností predávajúceho daných kúpnou zmluvou, vrátane splnenia informačnej povinnosti komerčného predajcu voči kupujúcemu – spotrebiteľovi, za nedodanie tovaru alebo za rozpor dodaného tovaru s kúpnou zmluvou. Všetky reklamácie a práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sú kupujúci povinní riešiť priamo s predávajúcim ako so zmluvnou stranou predajnej zmluvy.

3.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, vzniknutú užívateľom v dôsledku užívania portálu, neschopnosťou užívania portálu alebo v dôsledku akéhokoľvek porušenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

3.6. Prevádzkovateľ servera je oprávnený, nie však povinný, monitorovať alebo kontrolovať ktorékoľvek časti portálu, kde užívatelia ukladajú informácie, vrátane diskusných skupín, odkazov či iných užívateľských fór, a obsah ktorejkoľvek komunikácie.

3.7. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne zablokovať užívateľa alebo úplne zrušiť jeho užívateľský účet v zmysle článku 2.1.5. v prípade porušenia týchto podmienok alebo právnych predpisov týmto užívateľom, najmä v nasledujúcich prípadoch:

3.7.1. vytváranie duplicitných registrácií podľa článku 2.2 . za účelom obchádzania limitov pre jednotlivé úrovne členstva, z dôvodu negatívnych hodnotení alebo za účelom obchádzania vykonaných blokácií alebo zrušenia účtu;

3.7.2. porušenie alebo obchádzanie požiadaviek na inzerciu pre komerčných predajcov;

3.7.3.opakované oneskorené platby užívateľa za zvolenú úroveň členstva;

3.7.4. uverejňovanie inzerátov v rozpore s článkom 2.4 .;

3.7.5. poškodzovanie iných užívateľov alebo prevádzkovateľa uvádzaním nepravdivých alebo urážlivých informácií, poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa akýmikoľvek spôsobmi, ktoré portál umožňuje ;

3.7.6. opakovaný výskyt negatívnych recenzií zo strany iných užívateľov;

3.7.7. zasahovanie a modifikovanie stránok portálu za účelom ovplyvňovania výsledkov vyhľadávania jednotlivých inzerátov .
     

3.8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívateľovi v dôsledku zablokovania alebo zrušenia užívateľského účtu. V prípade zablokovania alebo zrušenia účtu z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo právnych predpisov užívateľom, nemá užívateľ nárok na vrátenie uhradených poplatkov za členstvo, a to ani v prípade, keď tieto poplatky neboli ku dňu zablokovania alebo zrušenia účtu vyčerpané. V iných prípadoch blokácie alebo zrušenia účtu môžu byť uhradené poplatky užívateľovi vrátené po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom, alebo je možný prenos uhradených poplatkov na iného užívateľa.

3.9. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o užívateľoch orgánom činným v trestnom konaní, v prípade preverovania skutočností , či nedošlo ku spáchaniu trestného činu, alebo v prípade prebiehajúceho trestného stíhania.4.1. Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu systému portálu, a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť príp. systém na určitú dobu úplne vyradiť z prevádzky ( ďalej len " výluka " ). Pravidelná údržba systému prebieha každý deň v noci od 3.10 hodiny a trvá cca 90 minút . Prevádzkovateľ je povinný termín plánovanej výluky a približnú dĺžku výluky oznámiť na internetových stránkach portálu aspoň 1 hodinu dopredu. Výluky sa plánujú predovšetkým na nočné hodiny.

4.2. V prípade porúch systému portálu alebo jeho časti je prevádzkovateľ tak isto oprávnený prerušiť prevádzku celého systému, a to na nevyhnutne potrebný čas na odstránenie porúch či iných chýb majúcich vplyv na funkčnosť systému. Termín odstávok v dôsledku porúch nie je prevádzkovateľ povinný dopredu oznámiť, je však povinný vykonať všetky úkony, ktoré na ňom možno spravodlivo požadovať na to, aby odstávka trvala čo najkratšiu dobu .5.1. Ochrana osobných údajov

5.1.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od užívateľov požadovať niektoré osobné údaje za účelom vedenia ich evidencie, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností prevádzkovateľom. Poskytnutie týchto osobných údajov nie je povinné, bez nich však nemusí byť poskytnutá služba subjektu osobných údajov, ktorý ich prevádzkovateľovi odmietne poskytnúť.

 

5.1.2. Za osobný údaj sa v zmysle § 4 písm. a ) zák. č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov považuje akýkoľvek údaj, ktorý je spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, najmä meno, priezvisko, v spojení s dátumom narodenia a adresou bydliska alebo telefónnym číslom. Za osobný údaj sa vo väčšine prípadov nepovažuje samotná e - mailová adresa ( najmä ak je zriadená na freemailovom serveru).

5.1.3. Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ vyzvaný na zadanie niektorých osobných údajov, minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a adresa elektronickej pošty. Tieto informácie sú nevyhnutné k identifikácii a autorizácii kupujúceho a prevádzkovateľ ich používa na komunikáciu s užívateľom a na autorizáciu pri odpovediach na inzeráty.

5.1.4. K overeniu identity užívateľa je prevádzkovateľ oprávnený si vyžiadať kópiu ( scan ) občianskeho preukazu užívateľa z oboch strán, s prekrytým číslom obč. preukazu, rodným číslom a strojovo čitateľnými údajmi. Ostatné údaje musia byť viditeľné. Poskytnuté kópie obč. preukazu slúžia iba na jednorazové overenie identity užívateľa a nie sú prevádzkovateľom ďalej uchovávané.

5.1.5. Osobné údaje, poskytnuté prevádzkovateľovi, sú uchovávané a spracovávané v rozsahu, v akom boli užívateľom poskytnuté pri vytvorení užívateľského účtu, a to po dobu existencie užívateľského účtu, alebo po dobu trvania akýchkoľvek záväzkov užívateľa voči prevádzkovateľovi, podľa toho, ktorá z týchto skutočností trvá dlhšie .

5.1.6. Vytvorením užívateľského účtu a pristúpením na tieto podmienky dáva užívateľ svoj ​​súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a na účely podľa tohto článku 5. podmienok. Tento súhlas je daný na dobu spracovania osobných údajov podľa článku 5.1.5., pričom môže byť užívateľom kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolaný. Odvolanie súhlasu môže viesť k zrušeniu užívateľského účtu prevádzkovateľom.

5.1.7. Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov v zmysle § 4 písm. j ) zák. č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, pričom je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00055562.

5.1.8. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom k ich ochrane používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia ( najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorom sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenia prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný softvér vrátane antivírusu, SSL protokol ).

5.1.9. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek prevádzkovateľa prostredníctvom e - mailu požiadať o poskytnutie informácií o účele spracovania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov. Za poskytnutie týchto informácií je prevádzkovateľ oprávnený požadovať náhradu odôvodnene vynaložených výdavkov.

5.1.10. V prípade dôvodného podozrenia na strane užívateľa z toho, že prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje v rozpore s týmito podmienkami alebo so zákonom, najmä ak sú spracovávané nepresne alebo v rozpore s dohodnutým účelom a rozsahom, má Užívateľ právo požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie , a o odstránenie protiprávneho stavu v zmysle § 21 zák. o ochrane osobných údajov, najmä o vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

5.1.11. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Užívateľov tretím osobám s výnimkou prípadov, keď mu tak ukladá právny predpis. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje kontaktné údaje užívateľov iným osobám za účelom zasielania obchodných oznámení týchto osôb.5.2. Zasielanie obchodných oznámení

5.2.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e - mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s vedením ich užívateľských účtov. Takto získané e - mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu, získanú v súvislosti s poskytnutím služby prevádzkovateľa v zmysle § 7 ods. 3 zákona č 480 / 2000 Z. z . o niektorých službách informačnej spoločnosti. Užívateľ berie na vedomie, že na tieto e - mailovej adresy je prevádzkovateľ oprávnený za podmienok vyššie uvedeného ustanovenia zasielať obchodné oznámenia, týkajúce sa jeho vlastných služieb, prípadne s ponukami tovaru vybraných predávajúcich.

5.2.2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť užívateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielania obchodných oznámení na ním zadanú e - mailovú adresu, a to pri vytvorení užívateľského účtu, a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre užívateľa úplne zadarmo, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.
 


6.1. Používanie portálu je určené len pre osobnú potrebu užívateľov. Je zakázané akékoľvek ďalšie šírenie či kopírovanie obsahu portálu alebo akejkoľvek jeho časti a to akoukoľvek elektronickou, písomnou či ústnou formou bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Ďalej je zakázané zahrnutie alebo spracovanie obsahu systému portálu alebo jeho časti do akéhokoľvek dokumentu alebo do iných internetových stránok. Je tiež zakázané akékoľvek narušenie či zásah do technického alebo obsahového charakteru internetového portálu. Užívateľ nie je oprávnený pre svoju inzerciu využívať fotografie a texty vytvorené inými užívateľmi serveru portálu za účelom predaja svojho vlastného tovaru. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na fotografie umiestnené na iných stránkach ( napr. elektronické katalógy, stránky výrobcov a pod. ). Pre využitie týchto dát je potrebný súhlas ich autora.
 

6.2. Užívateľ nie je oprávnený užívať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania na portáli alebo iných funkcií portálu za účelom vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať do zdrojového kódu stránok portálu softvérové ​​roboty alebo modifikovať chod ich zdrojového kódu. Užívateľ ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným používateľom alebo tretím osobám.
     

6.3. Akékoľvek názvy, logá a obchodné značky uvedené na portáli môžu byť duševným alebo priemyselným vlastníctvom tretích osôb. Užívatelia sú oprávnení ich bez súhlasu týchto tretích osôb ( najmä vlastníkov ochranných známok ) používať jedine za účelom identifikácie konkrétneho ponúkaného tovaru a jeho odlíšenie od podobného tovaru iných výrobcov. Prevádzkovateľ kladie dôraz najmä na zamedzenie ponúkania falzifikátov, ktoré je závažným porušením práv výrobcu originálneho tovaru k jeho ochranným známkam, a ktoré môže tiež napĺňať skutkovú podstatu trestného činu. Všetku zodpovednosť za zneužitie ochranných známok nesie výhradne užívateľ.

6.4. Prevádzkovateľ si môže od predávajúcich vyžiadať doklad o nadobudnutí tovaru v prípade, že ponúkajú tovar, u ktorého nie je zrejmá jeho originálnosť. Tento doklad môže byť zaslaný v elektronickej podobe a slúži len ako ochrana kupujúcich pred nákupom falzifikátov. Ak užívateľ nepredloží takýto doklad, je prevádzkovateľ oprávnený jeho inzerát odstrániť, prípadne obmedziť užívateľský účet predávajúceho.

6.5 . Vložením informácií ( najmä recenzií, receptov, alebo akýchkoľvek príspevkov v diskusiách ) na stránky Portálu, užívateľ  udeľuje prevádzkovateľovi právo na použitie tohto obsahu na účely
  propagácie portálu alebo v rámci projektov, slúžiacich k tejto propagácii, bez ohľadu na to, či sú tieto informácie chránené ako autorské dielo alebo nie. Zvolenie k použitiu informácií sa vzťahuje
  najmä na použitie obsahu jeho reprodukcií a sprístupňovaniu verejnosti v elektronickej i tlačenej podobe, alebo v audiovizuálnej  podobe, po neobmedzene dlhú dobu a v neobmedzenom množstvovom  rozsahu, pričom informácie musia byť vždy použité spôsobom, ktorý neidentifikuje konkrétneho užívateľa a ktorý nie je spôsobilý poškodiť jeho dobrú povesť. Prevádzkovateľ je oprávnený primeraným spôsobom informáciu upraviť ( skrátiť alebo štylisticky upraviť )
  podľa požiadaviek daných konkrétnou formou použitia. Najmä je prevádzkovateľ oprávnený bezplatne použiť vložené recepty alebo recenzie na účely vydania súbornej publikácie ( elektronickej alebo tlačenej ) s receptami alebo iným obdobným obsahom. Používatelia
  nemajú nárok na odmenu za použitie vložených informácií, spôsobom podľa tohto článku, ak je však informácia použitá v rámci tlačenej publikácie, je prevádzkovateľ oprávnený ( nie povinný ) poskytnúť užívateľovi výtlačok uvedenej publikácie zadarmo. Užívatelia sú oprávnení žiadať po prevádzkovateľovi informácie o použití nimi vložených informácií spôsobom podľa tohto článku, avšak ak vzniknú v tejto súvislosti prevádzkovateľovi akejkoľvek náklady, je oprávnený
  po užívateľovi požadovať ich náhradu.

6.6. Nie je dovolené v rámci diskusných príspevkov, komentárov, či iných prostriedkov slúžiacich na vkladanie obsahu na Portál samotnými užívateľmi, vkladať odkazy na stránky s obsahom, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony SR


7.1. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito podmienkami a právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č 89 / 2012 Zb., Občianskym zákonníkom , a zákonom č. 480 / 2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí podmienok .

7.3. Zmena podmienok

7.3.1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu prevádzkovateľa s užívateľmi , alebo z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom . Nová verzia Obchodných podmienok sa na vzťah s doterajšími užívateľmi uplatňuje len za podmienok tohto článku 7.3 .

7.3.2.Ak vykoná prevádzkovateľ zmeny podmienok, je povinný to oznámiť užívateľom a obchodníkom na stránke http://www.mimibazar.sk/aktualizace.php. Užívateľ je oprávnený zmeny podmienok odmietnuť, a to písomne listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu prevádzkovateľa. Ak neodmietne užívateľ zmeny podmienok, znamená to, že nové znenie podmienok akceptoval prvým prihlásením k svojmu užívateľskému účtu po nadobudnutí účinnosti nového znenia.

7.3.3. Ak oznámi užívateľ prevádzkovateľovi spôsobom podľa čl. 7.3.2 ., že nové znenie podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, do tej doby vzniknutých medzi prevádzkovateľom a užívateľom pôvodné znenie podmienok. V takom prípade je užívateľský účet užívateľa zrušený ku dňu nadobudnutia účinnosti nového znenia podmienok.

7.4. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov


7.4.1 V prípade vzniku sporu medzi Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho z Užívania portálu, je užívateľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Českú obchodnú inšpekciu za účelom uzavretia dohody s Prevádzkovateľom, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu aj následná účasť na mimosúdnom riešení sporu je pre Užívateľa zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre Užívateľa je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

7.4.2 Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď Užívateľ prvýkrát u Prevádzkovateľa uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu žiadosti o vrátenie užívateľského poplatku po platnom odstúpení Užívateľa od zmluvy o užívaní Portálu bez udania dôvodu podľa čl . 2.1.8. týchto podmienok, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s jeho vrátením).

7.4.3 Užívatelia, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Prevádzkovateľom prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránke Európskej Komisie pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7.4.4 Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa služieb užívania Portálu, poskytovaných Prevádzkovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľmi vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom Portálu; aj takýto spor môže byť riešený mimosúdne pred Českou obchodnou inšpekciou, ak je Predávajúci podnikateľom a Kupujúci spotrebiteľom, avšak bez účasti Prevádzkovateľa.

7.5 So sťažnosťami na nakladanie s osobnými údajmi alebo zasielanie obchodných oznámení sa môže užívateľ obracať na Úrad na ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz.

7.6. Tieto podmienky sú užívateľom poskytnuté v textovej forme v zmysle § 1819 občianskeho zákonníka, a sú dostupné na adrese http://www.mimibazar.sk/page.php?id=3. Užívatelia sú oprávnení si robiť ich kópie pre vlastnú potrebu, formou skopírovania textu zo stránok portálu alebo obstaranie printscreenov.

7.7. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.2.2016

Stránku si přečetlo 386451 návštěvníků

Zde jsme pro vás připravili ke stažení
- Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy o užívání Portálu (ve formátu DOC)
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt