.
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Zuzana Chrinová

Lesnícka 29
Košice
04011
Slovenská republika

IČO 46980261

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Moji milí ctení zákazníci ďakujem ,že ste nahliadli do mojho bazárika..

ZUZANA CHRINOVÁ (zodpovedám za prevádzku internetového obchodu).
Podnikám na základe živnostenského oprávnenia ,živnost je zapísaná na Obvodnom úrade KOŠICE ,číslo živ.registra 820-74009

Miesto podnikania :
LESNÍCKA 29
04011 KOŠICE / neprevádzkujem kamenný obchod / ,len e-shop

www.zdravie-z-prirody.com - / Obchodík plný zdravia /

IČO: 46980261
DIČ: 1070315026

Telefón: 0944 005 564 - dostupný nepretržite / kvoli prac.zaneprázdnenosti odporúčam ma kontaktovat podla možností radšej emailom /

Email : Baronka666@centrum.sk - na Vaše maily a objednávky odpovedám priebežne ,najneskor do 24 hodín...

**TOVAR**:
V mojom bazáriku ponúkam viac druhov tovaru ,samozrejme sa jedná o nový tovar,
na ktorý sa vzťahuje 2-ročná záručná doba, predpokladom je jeho správne skladovanie. Pred jeho užívaním Vás prosím prečítajte si jeho návod na použitie ,aby ste predišli jeho zbytošnému znehodnoteniu...
Pre prípad reklamácie uschovajte faktúru.

**OBJEDNÁVKA**:
Pri objednávke uvádzajte prosím adresu, príp. fakturačné údaje.
Ceny sú konečné, nežiadajte prosím o zľavy. Na tie, na ktoré máte pri svojej objednávke nárok, Vás sama upozorním.
Vačšina mnou ponúkaného tovaru je vopred na objednávku,preto Vás poprosím o trochu strpenia..
Čas dodania závisí od jeho konkrétneho dodávateĺa, t.j. od doby objednania trvá cca 3 - 15 prac.dní...
Po Vašej objednávke Vám emailom pošlem podklady k platbe so všetkými potrebnými údajmi. Vždy si prosím skontrolujte, či všetko súhlasí. Prosím VŽDY uvádzajte pridelený VARIABILNÝ SYMBOL, je to nevyhnutné kvôli správnej identifikácii platby.

STORNO objednávky akceptujem do 5 prac. dní. Stačí správa na email alebo do odkazov, Vašu objednávku bez akéhokoľvek postihu zruším.

**PLATOBNÉ PODMIENKY**:
Akceptujem platbu vopred na účet, tzn. bankovým prevodom, poštovou poukážkou, ale aj dobierkou...
V prípade dobierky musíte akceptovat vyšší poplatok ,t.j. podla hmotnosti balíčka cca od 4 EUR...
Dátum splatnosti je 7 dní od vystavenia podkladov k platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak.

**POŠTOVNÉ a DODACIE PODMIENKY**:
Balíčky rozosielam prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene, alebo ako poistený balík.
Poštovné závisí od taríf Slov.pošty , za balné si účtujem sumu 0,50 EUR ..

Po mojich zlých osob.skúsenostiach osobný odber nie je možný !!!!

Každý pracovný deň doobeda kontrolujem stav na svojom bankovom účte a podľa došlých platieb pripravujem balíčky k odoslaniu. Samozrejmosťou je DAŇOVÝ DOKLAD, ktorý bude priložený k zásielke. Balíčky zasielam najneskôr do 10 pracovných dni po pripísaní peňazí na môj účet,
Pred odoslaním balíčka vždy vopred informujem prostredníctvom odkazov...

**NESCHOPNOSŤ DODAŤ TOVAR**:
Pokiaľ by sa stalo, že Vami objednaný tovar nebude možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, VŽDY Vás budem kontaktovať s návrhom riešenia. Je možné sa dohodnúť na čiastočnom dodaní, výbere iného tovaru, vrátení uhradenej čiastky, alebo akejkoľvek kombinácii uvedených možností. Tieto prípady budem riešiť bezodkladne, prípadné náklady spojené s riešením situácie nebudú zákazníkovi účtované!

**REKLAMÁCIA**:

Na nový tovar je poskytovaná 2-ročná záručná doba podľa zákona.

Reklamovať môžete dodanie iného, než objednaného tovaru, tovar nezodpovedajúci popisu, s neuvedenými vadami, inej veľkosti, množstva, atď. Svoju zásielku si skontrolujte ihneď po obdržaní, prípadnou reklamáciu uplatnite okamžite. V tomto prípade ma kontaktujte a dohodneme sa na postupe. V prípade uznanej reklamácie Vám po prijatí tovaru späť do 10 dní vrátim celú Vami uhradenú čiastku vrátane nákladov na doručenie (2x poštovné).

Máte možnosť vrátiť tovar (odstúpiť od kúpnej zmluvy) do 7 pracovných dní od jeho prevzatia, bez uvedenia dôvodu. O tomto ma vopred informujte písomne, stačí e-mailom. Tovar potom posielajte na moju kontaktnú adresu spôsobom, akým bola doručená odo mňa k Vám, rozhodne nie na dobierku. Vrátiť bez udania dôvodu je možné i nový tovar, ktorý už nemá pôvodný obal, bol použitý alebo nemá visačky. V tomto prípade si vyhradzujem právo vrátenú čiastku znížiť o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu výrobku.
Po prevzatí a kontrole stavu Vám prevediem na účet uhradenú čiastku za tovar v lehote 15 dní. Oboje náklady vynaložené na zaslanie tovaru v tomto prípade hradíte Vy ako objednávateľ.


**NA ZÁVER**:

Na každú Vašu otázku vždy odpoviem, najneskôr do 24hodín ...

Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní podmienok predaja, verím, že to prispeje k obojstrannej spokojnosti pri uzatváraní obchodu.

Prajem Vám príjemné nakupovanie :) a už teraz sa teším na Vašu prípadnú ďaĺšiu návštevu !!!

Vaša ZUZIK


CENNíK poštovného + balného s platnosťou od 1.3.2022

- 2.tr.dop.list do 0,100 kg - 2,30 EUR
- 2.tr.dop.list do 0,500 kg - 2,60 EUR
- 2.tr.dop.list do 1 kg - 3,30 EUR
- 2.tr.balík na poštu do 5 kg - 3,60 EUR
- 2.tr.balík na poštu do 5 kg s poist. - 4 EURá
- kuriér na adresu vrátane poist. do 2 kg - 4 EURá + 1 EURO / sezonny príplatok od 1.11. do 24.12.2022 /
- kuriér na adresu vrátane poist. do 5 kg - 4,70 EUR + 1 EURO / sezonny príplatok od 1.11. do 24.12.2022 /
- kuriér na adresu vrátane poist. do 10 kg - 5,50 EUR + 1 EURO / sezonny príplatok od 1.11. do 24.12.2022 /
Ak je celk.hmotnosť Vášho balíka viac ako 10 kg, tak v tom prípade Vám vypočítam poštovné + balné individuálne...
Podmínky byly naposledy upraveny: 23.10.2022, 10:40
Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Cookies | Kontakt | Jednotné kontaktné miesto
Autorské práva k publikovaným materiálom | Podmienky pre používanie služby informačnej spoločnosti | Informácie o spracovaní osobných údajov | Nastavenie súkromia | Vlastnícka štruktúra

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodávatelia obsahu