.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE
OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elegancy.sk :

D Vogue s.r.o.
Poděbradská 576/152
Hloubětín, Praha 9
19800

IČO: 04718763

Telefón: 0918675570
Email: dominika.moravec@gmail.com
Účet: 2800924155/2010
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
IBAN: CZ4420100000002800924155
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Výpis z obchodneho registra nájdete :

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=921374&typ=PLATNY

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie nášho tovaru môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Tovar predstavujú nové, nenosené a originál značkové veci najmä známých dizajnérskych značiek.


1. Objednávka tovaru

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť všetky údaje a náležitosti požadované pri realizácií objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom, overí dostupnosť, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, prípadne zodpovie na spotrebiteľove otázky týkajúce sa ponúkaného tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:
· dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
· dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
· za poškodenie zásielky zavinené poštou,
· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť,
· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôslednu náhleho vypredania spotrebiteľom objednaného tovaru, avšak v tomto prípade o tom predávajúci upovedomí spotrebiteľa do 24 hodín od overenia objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:
· objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
· zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
· v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
· v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3.Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3 do 15 dní od dátumu zadania objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade je na to spotrebiteľ vopred upozornený.

4. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a váhy objednávky, podľa nasledujúcej informacie:

Slovenská pošta 2. trieda ZDARMA,
Slovenská pošta 1. trieda pri objednávke tovaru vo váhe od 0-5 kg – 4 EUR,
Slovenská pošta 1. trieda pri objednávke tovaru vo váhe od 5-10 kg – 5,80 EUR,
Česká republika 1. trieda Slovenská pošta – 13 EUR,
Česká republika 1. trieda Slovenská pošta – 11 EUR,
Zahraničie 1. trieda Slovenská pošta – 13 EUR,
Zahraničie 2. trieda Slovenská pošta – 11 EUR.


5. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho, alebo osobne v hotovosti v rámci Bratislavy.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + poštovné.
Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

6. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Ak spotrebiteľovi tovar, ktorý si objednali nevyhovuje, zašle ho späť na adresu: D Vogue s.r.o. Poděbradská 576/152 Hloubětín, Praha 9 19800. Za každý vrátený tovar zašle predávajúci späť peniaze prevodom na spotrebiteľov osobný účet, do 15 dní odo dňa vrátenia nevyhovujúceho tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak objednaný druh tovaru nie je skladom a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, alebo v prípade, že tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: info@elegancy.sk.

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru.
Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry .
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnym zaobchádzaním alebo živelnou pohromou.

Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.


8. Ochrana osobných údajov

Objednávkou s vyplnenými údajmi súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z. Firma D Vogue s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 26. 01. 2016 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firma D Vogue s.r.o. nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci:

D Vogue s.r.o.
Poděbradská 576/152
Hloubětín, Praha 9
19800

IČO: 04718763

Telefón: 0918675570
Email: dominika.moravec@gmail.com
Účet: 2800924155/2010
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
IBAN: CZ4420100000002800924155
SWIFT: FIOBCZPPXXX

zapísaný OR pod spisovou značkou C 252559 vedená u Městského soudu v Praze

B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod elegancy.sk.

C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má spotrebiteľ právo túto závadu reklamovať.
Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.
Predávajúci nezodpovedá za závady:
- ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod.)
- spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.


Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu info@elegancy.sk
Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe.

Článok III.

Práva a zodpovednosť za závady

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok IV.

Odstrániteľné závady

Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Článok V.

Neodstrániteľné vady

Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.


Článok VI.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 26.01. 2016

Podmínky byly naposledy upraveny: 26.1.2016, 15:22
© 2004-2018 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Kontakt | Nájdete nás na Facebooku