.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE
Milý moji zákazníci / zákazníčky / maminky

Vitajte v mojom bazáriku!

K+D design, s.r.o.
Záborského 2943/25
058 01 Poprad
IČO:46739351
DIČ: 2023553246
IČ DPH: SK2023553246

Daniela Ganzarčíková

t.č. na ktorom ma zastihnete denne (Po-Pia) od 9:00 do 17:00 a v sobotu 9.00-12.00
0948 364 454
0948 136 522

takisto ma môžete kontaktovať mailom na kralovstvodetipp@gmail.com alebo
navštívte náš e-shop www.kralovstvodeti.sk

Pred každým objednaním si prosím pozorne prečítajte popis ponúkanej veci, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. V prípade nejakých otázok alebo nejasností ma kľudne kontaktujte.

Vymedzenie pojmov:

- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.kralovstvodeti.sk

- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

- tovar-produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.kralovstvodeti.sk

- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaruVšeobecné ustanovenia:

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru a kupujúci a predávajúsi sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strány záväzné.Objednanie tovaru a služieb:

Ponúkame Vám možnosť moderného spôsobu nakupovania pohodlne z Vášho domova. Objednávka môže byť písomná ale aj telefonická. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.kralovstvodeti.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.Potvrdenie objednávky:

Objednávka je prijatá okamžite po zaúčtovaní platby na účte, potvrdenie objednávky je zaslané e-mailom.Platobné podmienky a doprava:

V okamihu potvrdenia objednávky od nás automaticky dostanete predfaktúru mailom. Kupujúci je povinný vykonať platbu vopred na základe zálohovej faktúru vo výške najmenej 50% hodnoty tovaru. Suma zálohy závisí od typu tovaru. Zvyšok sumy bude potrebné uhradiť najneskôr pri preberaní tovaru. Objednaný tovar dovážame vlastnou dopravou, prípadne našou zazmluvnenou kuriérskou spoločnosťou o čom budete vopred informovaný. Drobný tovar je zasielaný Slovenskou poštou.

Prebratie tovaru:

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu Zásielky, tovar pri prevzatí dôkladne obzrieť a skontrolovať a to všetky jeho časti, v prípade, že je tovar poškodený, je povinný spísať skuriérom protokol, v ktorom uvedie poškodenia daného tovaru, ako aj urobiť fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od kuriéra a je poškodený, je kupujúci povinný uplatniť si náhradu škody od prepravnej resp. kuriérskej spoločnossti. Predávajúci nezodpovedá za zničenie zásielky pri jej preprave od okamihu, kedy ju odovzdal na prepravu, pokiaľ bola prepravovaná kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že bude tovar dodaný prostredníctvom vlastnej prepravy za škodu zodpovedá Predávajúci v plnom rozsahu.

DOBA DODANIA:

Dodacia lehota je 3-30 pracovných dní. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. Doba dodania je 24 hodín od odoslania tovaru.

DOPRAVA

Náklady na prvú dopravu sú zahrnuté v cene nábytku. V prípade ak by boli nejaké náklady spoplatnené, bude to uvedené pri jednotlivom druhu tovaru. Ak si nemôžete prevziať tovar osobne, je možné tým poveriť inú osobu. V prípade ak odmietnete prevziať tovar v prvom rozvoze, každý ďalší rozvoz je spoplatnený v rámci cenníka kuriérskej služby. Pred dodaním tovaru zákazníkovi ho kontaktuje kuriér. Keďže poväčšine ide o dosť ťažké kartóny prosíme zákazníkov, aby zohnali niekoho, kto vie s nábytkom pomôcť. Kuriér nie je povinný vynášať tovar do domu/bytu. Vynáška našim šoférom do domu/bytu môže byť spoplatnená sumou 10 eur.

Záruka, reklamácia a servis:

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (odo dňa prevzatia tovaru), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba (V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), záruka je 12 mesiacov.). Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to ihneď po zistení závady. Ďalšie používanie poškodeného tovaru zapríčiní prehĺbenie závady a prípadné znehodnotenie tovaru. V takom prípade zaniká kupujúcemu právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na taký tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v príade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za závadu a nedá sa ani reklamovať. Taktiež nieje možné považovať za vadu farebný odtieň výrobku, ktorý sa môže líšiť od skutočnosti, vzhľadom na rozsah a nastavenie farieb Vášho zobrazovacie zariadenia (monitora).

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne kuriérskou službou (NIE však na dobierku - Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať), na adresu sídla firmy, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa sídla firmy: K+D design, s.r.o., Záborského 2943/25, 058 01 Poprad.

g) Postup pri uplatňovaní reklamácie:

- Pošlite e-mail na našu adresu info.kralovstvodeti@gmail.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady a fotodokumentáciu.

- Do 2 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

- Pošlite tovar(reklamovanú časť tovaru) na určenú adresu spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť od adresy na faktúre, je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimenrané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Tovar, ktorý je objednávaný v 2 a viac farebných variáciách (nevzťahuje sa na postele z MDF a laminátu, pri ktorých je možné štandardne si vybrať farebné prevedenie bokov) ale pri častiach tovaru, ktorý si zákazník sám navrhol a pozmenil je považovaný za tovar vyrobený na zákazku. Takýto tovar nie je možné vrátiť, je naň možné uplatňovať iba záruku v rámci reklamačného konania.

Vrátenie tovaru:

a) Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.). Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, VYPLNENÍM FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /domains/6g83507bjn/my_files/formular_na_odstupenie_od_zmluvy__1_.doc Vypísaný formulár zaslať mailom na adresu: info.kralovstvodeti@gmail.com. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace na identifikáciu tovaru, meno predávajúceho a kupujúceho, dátum objednania/dátum prevzatia a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený predávajúcemu či už e-mail alebo poštou. Kupujúci musí do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar zašle kupujúci nepoškodený a kompletný, so všetkým príslušenstvom, spolu s dokladom o kúpe, doporučene a poistený, nie však na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať. Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť tovar, ktorý vykazuje známky použitia.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je neprimeraným spôsobom použitý, nachádza sa v riadne zapečatenom/zabalenom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho v lehote do 14 dní od fyzického doručenia tovaru do sídla predávajúceho.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý vykazuje známky použitia, je poškodený alebo neobsahuje všetky súčasti, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na prepravu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej cenu tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a fyzického doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Zároveň má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

e) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená, že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výhradne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
Podmínky byly naposledy upraveny: 19.1.2015, 19:14
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt