.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Michal Frejer - CC Inspiration
Petra Frejer

Tatranska 91
Banska Bystrica
974 11
Slovenská republika

tel. 0915 381 571

IČO 45597308
DIČ 1082957986
IČO DPH SK1082957986

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Ďakujeme za záujem!

V prípade, že Vás náš tovar zaujal, prečítajte si prosímnaše podmienky predaja


1. Prevádzkovateľ

Michal Frejer - CC Inspiration (Ďalej len "dodávateľ")
IČO: 45597308, DIČ: 1082957986, DPH SK: SK1082957986
Kontaktné údaje
Telefon: + 421 915 381 571
E-mail: cc.inspiration@yahoo.co.uk
Sídlo: Stožok 372
Firma nie je platcom DPH!
Zodpovedná osoba: Petra Frejer

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto stránky sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
4. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.
5. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov o kupujúcich a ich nákupoch.
6. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
7. Minimalna hodnota objednavky je 5,00 eur ( bez postovneho )
8. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné. Bližšie informácie ohľadom poštovného viď dole nižšie.
9. Objednávku môžete stornovať do 3 hodín od jej odoslania a to bud písomne alebo telefonicky na 0915 381 571.


3. Expedícia

1. Ak nie je uvedené v popise objednaného tovaru inak, je všetok tovar vyexpedovaný do dvoch pracovných dní po pripísaní platby na bankový účet. V prípade dobierky po obdržaní záväznej objednávky. V prípade neschopnosti dodať objednaný tovar si predávajúci vyhradzuje právo objednávku stornovať.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe alebo nemožnosti tovar dodať je kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriéra UPS.

4. Reklamácia a záruka

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne alebo e-mailom do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa.
2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.
3. Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou.
4. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Farebný odtieň produktov sa môže líšiť od farby na obrázku v online shope. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii prepravcu /pošty/.

Ponúkaný tovar slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a zvieratá a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa vždy riaďte pokynmi vyobrazenými či spísanými na tovare. Firma nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenou nesprávnym použitím alebo zámenou nami predávaného tovaru za potraviny.

5. Záruka

Predajca poskytuje na výrobky predané touto internetovou predajňou v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka záruku v dĺžke 24 mesiacov.
Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu.
Záručná doba sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie výrobku a vady výrobku vzniknuté jeho používaním.
Nárok na záruku zaniká pri mechanickom poškodení výrobku /pôsobenie tepla, vody, roztrhnutie atď. /
Záruka na výrobok zaniká ak je výrobok poškodený nesprávnym či nešetrným používaním, zanedbanou či nesprávnou údržbou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený.

6. Vrátenie, výmena tovaru

Vsetok tovar zobrazeny v nasej ponuke je novy. Jeho výmena, alebo vrátenie je možne spolu s dokladom o kúpe, je možné ju uplatniť po konzultácii s predávajúcim, do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku nie je akceptovateľný.


7. Cena

Ceny sú uvádzané konečné pre zákazníka bez poštovného.

8. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

9. Formy platby a poštovné

FORMY PLATBY:


♣ prevod na účet ♣
Po obdrzani objednavky Vam posleme podklady k platbe ( suma za objednavku + postovne)
Sumu mozete uhradit na číslo účtu Tatrabanky: 2927838465/1100

Variabilny symbol: vaše ID
Ako ucel platby uveďte: “Vaše meno”
Tovar bude odoslaný do dvoch dní od pripísania peňazí na náš účet

V pripade ze tovar neobdrzime platbu do 5 prac.dni, objednavka bude automaticky stornovana a tovar posunuty dalej na predaj.

♣ dobierka ♣
je možná len pri objednávkach nad 10,00 eur. Tovar bude odoslaný do dvoch dní od prijatia záväznej objednávky. V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru a balného. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

POŠTOVNÉ

V prípade záväznej objednávky bude k celkovej sume prírátané poštovné. Jeho výška závisí od objednaného množstva tovaru, jeho váhy a iných špecifických vlastností ( napr. krehke, nadrozmerný balík a pod)


Listy posielame vždy 1.triedou. Objednávky nad 15,00 eur sú automaticky posielané kurierom UPS. V prípade, že máte záujem o zmenu poštovného (napr. 2.tried, prípadne nepoistený balík) môžete si o túto zmenu požiadať mailom prípadne telefonicky.

Poštovné

Doporučený list 1.trieda - (ak to dovoľújú rozmery a suma objednávky je do 15,00 eur)

2,50 eur - platba prevodom vopred na ucet
Kurier UPS:

3,50 eur - platba prevodom vopred na ucetPríplatky:

Dobierka ( platba pri prevzatí) : 1,00 eur
10. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky prostredníctvom tejto stránky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru / spolu s poštovným/ uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar / pozri platobné podmienky / a tovar pri doručení prevziať.

10. Nevyzdvihnuté zasielky

V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru a balného. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu
poštovného.

Ďakujeme za záujem a prajeme príjemné nakupovanie!

Michal Frejer
Podmínky byly naposledy upraveny: 19.11.2017, 9:45
© 2004-2017 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Kontakt | Nájdete nás na Facebooku